0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 79.00 ฿

เกี่ยวกับ

"สรุปคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ เตรียมสอบประเมินพนักงานสอบสวน เลื่อนตำแหน่งของพนักงานสอบสวนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสืบสวนสอบสวน, พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการ, พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ, พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ, พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ และพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เหมาะสำหรับนักศึกษา, ผู้ใช้งาน, ผู้เตรียมสอบหลักสูตร สบ. และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง รวบรวมโดย พันตำรวจโท สมชาย ว่องไวเมธี เลขานุการ คณะทำงานและปรับปรุง หลักสูตรพนักงานสอบสวน (สบ.) กลุ่มงานวิชาการ (นิติการ) สำนักส่งเสริมงานสอบสวน ในการสอบเพื่อประเมินเลื่อนตำแหน่งพนักงานสอบสวนตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนตำแหน่งพนักงานสอบสวน 2555 นั้น วิชาคุณธรรม จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวนเป็นวิชาหนึ่งที่มีการทดสอบวัดผล และที่ผ่านมาวิชานี้มีผู้เข้าทดสอบที่ไม่ผ่านการประเมินเป็นจำนวนมาก จากประสบการณ์ของผู้เขียนในฐานะที่เป็นอาจารย์และจัดทำปัญหาการทดสอบในวิชาต่างๆ ที่ใช้ประกอบการสอน และจากประสบการณ์ในการตอบปัญหาข้อสอบด้วยตนเองในหลายระดับจากชั้นปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก รวมทั้งเนติบัณฑิตไทยในการวัดผลปัญหาข้อสอบที่เป็นข้อเท็จจริงและให้เอาหลักกฎหมาย หลักคุณธรรม จรรยาบรรณ มาประกอบการตอบนั้น ผู้ตอบควรมีความแม่นตรงในการตอบของหลักกับการปรับข้อเท็จจริงที่ถามซึ่งเป็นประเด็นหลักนอกจากนี้เนื้อหาสาระของหลักศีลธรรม คุณธรรมทางศาสนาและหลักความเป็นสากลในด้านสิทธิมนุษยชน ก็ควรที่จะนำมาใช้ในการเขียนประกอบการตอบท้ายที่สุดการสื่อความคิดประกอบการเขียนในการถ่ายทอดออกมาเป็นอรรถรสให้ผู้อ่านประกอบการวัดผลนั้น ควรจะต้องใช้จิตใจที่มีคุณธรรม มองสังคมในเชิงสร้างสรรค์ คิดถึงประโยชน์สาธารณะก่อนประโยชน์ส่วนตนไม่มีจิตใจอคติกับคนอื่นเป็นสิ่งสำคัญมากในการวัดจิตใจของคนมากกว่าพฤติกรรมที่แสดงออกที่อาจรังสรรค์ให้มองออกมาดี แต่แฝงด้วยจิตใจที่ไม่ดี ผู้เขียนหวังว่าเนื้อหาประกอบการอ่านเพื่อประเมินผลในการสอบครั้งนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญ แต่ที่สำคัญที่สุดคือเอารายละเอียดของเนื้อหาไปใช้ประกอบการตอบและขาดไม่ได้คือจิตใจที่มีคุณธรรม ขอให้ทุกท่านสอบผ่านการประเมินด้วยดี สารบัญ - แนวทางของปัญหาคำถาม - กฏ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ - พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (ที่เกี่ยวข้อง) - ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ (อย่างย่อ) - จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน - ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน - ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 9 ข้อสำคัญ - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กฎ กตร.) - สิทธิมนุษยชน - อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ - อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก - อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ - อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี - อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ - กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง - กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม - ถามตอบเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน - อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ที่สำคัญ) หลักพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการตำรวจ 1. สหธรรมิก 2. มรรค 3. ขันติโสรัจจะ 4. สัปปุริสธรรม 7 5. อิทธิบาท 4 6. สังคหวัตถุ 4 7. พรหมวิหาร 4 8. อริยสัจ 4 9. โลกธรรม 8 10. เบญจศีล หรือ ศีล 5 11. อกุศลมูล 12. ขันธ์ 13. ฆราวาสธรรม - ทศพิธราชธรรม - เศรษฐกิจพอเพียง"

รายละเอียด

ISBN : 9786163250278

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 113 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 16.15 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup