0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 199.00 ฿

เกี่ยวกับ

เนื้อหาในเล่ม : ลูกจ้างฟ้องนายจ้าง นายจ้างฟ้องลูกจ้าง ฟ้องให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ คำฟ้องโจทก์ คำให้การจำเลยและฟ้องแย้ง คำให้การโจทก์แก้ฟ้องแย้ง คำแถลงปิดคดี อุทธรณ์ คำร้องอุทธรณ์ คำสั่งศาลชั้นต้น คำคัดค้าน คำแก้อุทธรณ์ โดย พ.ต.อ.เมธา วาดีเจริญ ปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิต เอกกฎหมายปกครอง คำนำ กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายพิเศษ บัญญัติขึ้นมาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง โดยมีจุดประสงค์หลักคือให้นายจ้างและลูกจ้างทำงานร่วมกันด้วยความเอื้ออาทรและยุติธรรม กฎหมายแรงงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำ กฎหมายกองทุนเงินทดแทน กฎหมายปลอดภัยในการทำงาน ฯลฯ หากไม่ศึกษาให้รู้แจ้งก็จะสับสนวุ่นวาย เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับแรงงาน และตกลงกันไม่ได้ในที่สุดก็ต้องนำคดีมาสู่ศาลแรงงาน การพิจารณาคดีในศาลแรงงานก็เป็นไปอย่างพิเศษไม่เหมือนกับการพิจารณาในศาลทั่ว ๆ ไป เพราะกฎหมายแรงงานไม่ได้ยึดหลักเรื่องการลงโทษหรือสิทธิในทรัพย์สินเหมือนกฎหมายอื่น ๆ แต่ยึดหลักให้นายจ้าง ลูกจ้างทำงานร่วมกันได้อย่างสันติสุขและเป็นธรรม เพื่อให้ทนาย นักกฎหมาย และประชาชนทั้งหลาย โดยเฉพาะนายจ้าง ลูกจ้างได้มีความรู้และสามารถดำเนินคดีในศาลแรงงานได้อย่างถูกต้อง ข้าพเจ้าจึงได้รวบรวม คำฟ้อง คำให้การ ฟ้องแย้ง คำแถลง คำคัดค้าน คำอุทธรณ์ คำแก้อุทธรณ์ในคดีแรงงานไว้เป็นเล่มรวมจำนวน 3 เล่ม และเล่มที่อยู่ในมือของท่านนี้เป็นเล่มที่ 3 ข้าพเจ้าหวังว่าท่านที่เป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ หรือที่ได้ศึกษาหนังสือเล่มนี้แล้วคงจะได้รับประโยชน์บ้างตามสมควร อย่างไรก็ตามสัจธรรมของมนุษย์โลกนั้น ผู้ที่กระทำการนั้นย่อมมีโอกาสผิดพลาดได้เสมอ ดังนั้นหนังสือเล่มนี้หากมี ผิด ตก บกพร่อง ด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้าน้อมรับผิดและถือว่าเป็นประสบการณ์ในเล่มต่อไป ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง พ.ต.อ. เมธา วาดีเจริญ และ ดร.วนิดา วาดีเจริญ สารบัญ 1 นายจ้างฟ้องลูกจ้างละเมิดผิดสัญญาจ้างแรงงาน (ลูกจ้างประมาทเลินเล่อ งดเว้นการปฏิบัติหน้าที่) 2 ลูกจ้างฟ้องนายจ้างให้จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน (ลูกจ้างหย่อนสมรรถภาพในการทำงาน) 3 ลูกจ้างฟ้องนายจ้างให้จ่ายเงินบำเหน็จครบเกษียณ เรียกค่าชดเชยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า(ลูกจ้างไม่มีสิทธิฟ้อง) 4 นายจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (ลูกจ้างฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ) 5 นายจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (ลูกจ้างฝ่าฝืนคำสั่งของนายจ้าง) 6 นายจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (ลูกจ้างยื่นข้อเรียกร้องและนัดหยุดงาน) 7 นายจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน (ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุนิ้วมือสูญเสียสมรรถภาพ) 8 ลูกจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์สำนักงานประกันสังคม เรียกเงินทดแทน (ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุร้ายแรงและเป็นเหตุฉุกเฉินกะโหลกศีรษะแตก) 9 ลูกจ้างฟ้องนายจ้างให้จ่ายเงินชดเชย (ลูกจ้างละเว้นการปฏิบัติหน้าที่) 10 ลูกจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เรียกค่าเสียหาย (ลูกจ้างเป็นโรคพิษสารอลูมิน่า) 11 นายจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เนื่องจากวินิจฉัยว่านายจ้าง เลิกจ้างไม่เป็นธรรม 12 ภรรยาลูกจ้างฟ้องให้เพิกถอนมติและผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เนื่องจากวินิจฉัยว่า ลูกจ้างตายไม่ได้เกิดจากประสบอุบัติเหตุจากการทำงานหรือเกี่ยวข้องกับการทำงานให้แก่นายจ้างจึงไม่มีสิทธิรับเงินค่าทดแทน 13 นายจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เนื่องจากวินิจฉัยว่านายจ้างบอกเลิกจ้างโดยไม่ระบุสาเหตุการเลิกจ้าง เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม 14 ลูกจ้างฟ้องนายจ้างให้จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน (ลูกจ้างหย่อนสมรรถภาพในการทำงาน) 15 องค์การเหมืองแร่ในทะเลฟ้องลูกจ้าง กระทำการโดยจงใจหรือประมาทไม่ปฏิบัติตามระเบียบทำให้องค์การได้รับความเสียหาย ลูกจ้างต่อสู้กลับ 16 การรถไฟแห่งประเทศไทยฟ้องให้เพิกถอนคำสั่งอุทธรณ์ของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เนื่องจากวินิจฉัยว่าลูกจ้างซึ่งมีหน้าที่ทำความสะอาดพื้นรถห้องน้ำห้องส้วมประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตายในขณะรถไฟวิ่ง ว่าเป็นการประสบอุบัติเหตุในระหว่างเวลาทำงาน 17 ลูกจ้างฟ้องกระทรวงการคลัง (โรงงานยาสูบ) ให้จ่ายค่าชดเชยเนื่องจากไม่บอกกล่าวการเลิกจ้างล่วงหน้า 18 ลูกจ้างองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ฟ้ององค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยให้จ่ายค่าชดเชยเนื่องจากไม่บอกกล่าวการเลิกจ้างล่วงหน้า 19 ลูกจ้างองค์การแบตเตอรี่ ฟ้ององค์การแบตเตอรี่ให้จ่ายค่าชดเชยเนื่องจากไม่บอกกล่าวการเลิกจ้างล่วงหน้า องค์การแบตเตอรี่ต่อสู้ว่า ลูกจ้างพ้นสภาพความเป็นพนักงานองค์การแบตเตอรี่เพราะหย่อนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่การงานตามกฎหมาย 20 ลูกจ้างฟ้องประธานกรรมการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงทหาร 91 อยุธยาให้จ่ายบำเหน็จที่ครบเกษียณอายุเรียกค่าชดเชย ค่าไม่บอกกล่าวการเลิกจ้างล่วงหน้า 21 พนักงานองค์การโทรศัพท์ฯ ฟ้ององค์การโทรศัพท์ฯ ให้เพิกถอนคำสั่ง ที่สั่งให้พนักงานชดใช้เงินที่เบิกสมทบเป็นค่าใช้จ่ายที่ไปฝึกอบรมดูงานต่างประเทศ และให้องค์การโทรศัพท์ฯ จ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงาน องค์การโทรศัพท์ฯ ต่อสู้ว่า ได้อนุมัติให้พนักงานไปฝึกอบรมดูงานต่างประเทศพนักงานไม่มีสิทธิเบิกเงินสมทบเป็นค่าใช้จ่ายไปฝึกดูงาน และได้มีคำสั่งให้พนักงานชดใช้เงินดังกล่าว แต่พนักงานไม่ยอมชดใช้จึงได้นำโบนัสของพนักงานมาหักกลบลบหนี้ พนักงานไม่ยอมจึงได้ฟ้องแย้ง

รายละเอียด

ISBN : 9786169248705

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 294 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 49.37 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup