0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 219.00 ฿

เกี่ยวกับ

การบริหารการศึกษา หลักการและทฤษฎี (ฉบับปรับปรุง) หนังสือเล่มนี้เป็นตำราการบริหารการศึกษา มีเนื้อหาครอบคลุมและมีความเป็นสากลทันสมัย เหมาะสำหรับใช้ในการสอนและการอ่านประกอบการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ของทุกสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชาการบริหารการศึกษา ตลอดทั้งยังสามารถใช้เพื่อการบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์อีกด้วย คำนำ : การบริหารการศึกษา หลักการและทฤษฎี (ฉบับปรับปรุง) หนังสือ การบริหารการศึกษา หลักการและทฤษฎี (ฉบับปรับปรุง) ปรับปรุงจากเล่มเดิม ซึ่งเคยพิมพ์มาแล้วหลายครั้งตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา สิ่งที่ปรับปรุงคือ การแบ่งวรรคตอนของเนื้อหา การเรียบเรียงถ้อยคำและรูปแบบประโยคและลีลาการเขียนให้กระชับ รัดกุมและอ่านเข้าใจง่ายมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้เพิ่มภาพประกอบของแนวคิด หลักการและทฤษฎีต่างๆ เพื่อเป็นการสรุปเนื้อหาลงในภาพประกอบ เพื่อสะดวกในการจดจำและทบทวนสำหรับผู้อ่านและใช้ตำราเล่มนี้ได้อย่างรวดเร็วและมีประโยชน์มากขึ้น ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นตำราการบริหารการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุมที่มีความสากลและทันสมัย เหมาะสำหรับเป็นตำราสำหรับใช้สอนสำหรับอาจารย์และอ่านประกอบการสอนและการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโท ปริญญาเอกของสถาบันอุดมศึกษา ที่เปิดสอนสาขาการบริหารการศึกษา และเพื่อการบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์อีกด้วย และหวังว่าผู้ใช้ตำราเล่มนี้คงได้รับประโยชน์ทางวิชาการตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่ายิ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โคตรบรรเทา สารบัญ : การบริหารการศึกษา หลักการและทฤษฎี (ฉบับปรับปรุง) ตอนที่ 1 แนวคิดและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหาร ตอนที่ 2 ทฤษฎีหารบริหารการศึกษายุคต่างๆ ตอนที่ 3 ทฤษฎีโครงสร้างองค์การ ตอนที่ 4 ทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ ตอนที่ 5 ทฤษฎีเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ ภาคผนวก บรรณานุกรมท้ายเล่ม ประวัติย่อผู้เขียน เนื้อหาปกหลัง : การบริหารการศึกษา หลักการและทฤษฎี (ฉบับปรับปรุง) หนังสือเล่มนี้เป็นตำราการบริหารการศึกษา มีเนื้อหาครอบคลุมและมีความเป็นสากลทันสมัย เหมาะสำหรับใช้ในการสอนและการอ่านประกอบการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ของทุกสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชาการบริหารการศึกษา ตลอดทั้งยังสามารถใช้เพื่อการบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์อีกด้วย

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 405 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 25.20 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Great idea

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup