0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 190.00 ฿

เกี่ยวกับ

ดย พ.ต.อ.เมธา วาดีเจริญ ปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิต เอกกฎหมายปกครอง คำนำ กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายพิเศษ บัญญัติขึ้นมาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง โดยมีจุดประสงค์หลักคือให้นายจ้างและลูกจ้างทำงานร่วมกันด้วยความเอื้ออาทรและยุติธรรม กฎหมายแรงงานมีความเกี่ยวพันกันหลายฉบับเช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำ กฎหมายกองทุนเงินทดแทน กฎหมายปลอดภัยในการทำงาน ฯลฯ หากไม่ศึกษาให้รู้แจ้งก็จะสับสนวุ่นวาย เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับแรงงาน และตกลงกันไม่ได้ในที่สุดก็ต้องนำคดีมาสู่ศาลแรงงาน การพิจารณาคดีในศาลแรงงานก็เป็นไปอย่างพิเศษไม่เหมือนกับการพิจารณาในศาลทั่วไปเพราะกฎหมายแรงงานไม่ได้ยึดหลักเรื่องการลงโทษหรือสิทธิในทรัพย์สินเหมือนกฎหมายอื่นๆ แต่ยึดหลักให้นายจ้างลูกจ้างทำงานร่วมกันได้อย่างสันติสุขและเป็นธรรม เพื่อให้ทนาย นักกฎหมาย และประชาชนทั้งหลาย โดยเฉพาะนายจ้าง ลูกจ้างได้มีความรู้และสามารถดำเนินคดีในศาลแรงงานได้อย่างถูกต้อง ข้าพเจ้าจึงได้รวบรวม คำฟ้อง คำให้การ ฟ้องแย้ง คำแถลง คำคัดค้าน คำอุทธรณ์ คำแก้อุทธรณ์ในคดีแรงงานไว้เป็นรูปเล่มรวมจำนวน 3 เล่ม และเล่มที่อยู่ในมือของท่านนี้เป็นเล่มที่ 1 กล่าวคือ ตัวอย่างคำฟ้อง คำให้การ ข้าพเจ้าหวังว่าท่านที่เป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ หรือที่ได้ศึกษาหนังสือเล่มนี้แล้วคงจะได้รับประโยชน์บ้างตามสมควร อย่างไรก็ตามสัจธรรมของมนุษย์โลกนั้น ผู้ที่กระทำการนั้นย่อมมีโอกาสผิดพลาดได้เสมอ ดังนั้นหนังสือเล่มนี้หากมี ผิด ตก บกพร่อง ด้วยประการใดๆ ข้าพเจ้าน้อมรับผิดและถือว่าเป็นประสบการณ์ในการเขียนหนังสือเล่มต่อไป ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง พ.ต.อ. เมธา วาดีเจริญ 1 นายจ้างฟ้องลูกจ้างละเมิดผิดสัญญาจ้างแรงงาน เรียกค่าเสียหาย (ลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่) 2 ลูกจ้างฟ้องนายจ้างให้เพิกถอนมติที่ประชุมของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรียกเงินโบนัส ( นายจ้างทำสัญญาจ้างชั่วคราว ) 3 นายจ้างฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ( คณะกรรมการฯไม่ให้ความเป็นธรรม ) 4 นายจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำเตือนของพนักงานตรวจแรงงาน ( ลูกจ้างฝ่าฝืนข้อบังคับ ) 5 ลูกจ้างฟ้องขอให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทำงาน เรียกค่าเสียหาย ( นายจ้างเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ) 6 นายจ้างฟ้องให้เพิกถอน คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการกองเงินทดแทน ( ลูกจ้างเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน ) 7 ลูกจ้างฟ้องนายจ้างให้จ่ายค่าชดเชย( ลูกจ้างเกษียณอายุ ) 8 นายจ้างฟ้องลูกจ้าง ละเมิดผิดสัญญาจ้างแรงงาน ( ลูกจ้างฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ ) 9 ลูกจ้างฟ้องนายจ้างให้จ่ายเงินทดแทนความชอบในการทำงาน (ลูกจ้างเกษียณอายุ ) 10 นายจ้างฟ้องลูกจ้าง ละเมิดผิดสัญญาจ้างแรงาน เรียกค่าเสียหาย ( ลูกจ้างฝ่าฝืนระเบียบ ) 11 ลูกจ้างฟ้องให้นายจ้างขยายขั้นเงินเดือนออกอีก 5 ขั้น ( มติคณะรัฐมนตรี ) 12 นายจ้างฟ้องลูกจ้าง ละเมิดผิดสัญญาจ้างแรงงาน เรียกค่าเสียหาย ( ลูกจ้างผิดวินัยอย่างร้ายแรง ) 13 นายจ้างฟ้องลูกจ้าง ละเมิดผิดสัญญาจ้างแรงงาน เรียกค่าเสียหาย ( ลูกจ้างทุจริตต่อหน้า ) 14 ลูกจ้างฟ้องนายจ้างให้จ่ายค่าชดเชย ค่าบำเหน็จ ( ลูกจ้างเกษียณอายุ ) 15 นายจ้างฟ้องลูกจ้าง ละเมิดผิดสัญญาจ้างแรงงาน เรียกค่าเสียหาย ( ลูกจ้างทุจริตต่อหน้า ) 16 ลูกจ้างฟ้องนายจ้างให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษลูกจ้าง เรียกค่าจ้างและค่าบำเหน็จ ( ลูกจ้างกระทำผิดวินัย ) 17 นายจ้างฟ้องลูกจ้างละเมิดสัญญาจ้างแรงงาน เรียกค่าเสียหาย ( ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ) 18 ลูกจ้างฟ้องนายจ้างเรียกค่าเสียหาย ( นายจ้างเปลี่ยนสัญญาจ้างไม่เป็นธรรม ) 19 นายจ้างฟ้องลูกจ้างละเมิด ผิดสัญญาจ้างแรงงาน เรียกค่าเสียหาย ( ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทุจริตต่อหน้าที่ ) 20 ลูกจ้างฟ้องให้นายจ้างจ้างเพิกถอนคำสั่ง ( ลูกจ้างได้รับทุนไปฝึกอบรมต่างระเทศ ) 21 ลูกจ้างฟ้องให้นายจ้างจ่ายเงินบำเหน็จเงินตอบแทนพิเศษ เงินประกันพนักงาน ( กรณีลูกจ้างเกษียณอายุก่อนกำหนด ) 22 นายจ้างฟ้องลูกจ้างผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย ผิดสัญญาค้ำประกัน (ลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา) 23 นายจ้างฟ้องลูกจ้างผิดสัญญาจ้างแรงงาน เรียกเงินคืน ผิดสัญญาค้ำประกัน ( ลูกจ้างลาศึกษาต่อ ) 24 ลูกจ้างฟ้องนายจ้างเรียกค่าเสียหาย ( นายจ้างเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ) 25 นายจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ( ลูกจ้างขาดคุณสมบัติ ) 26 ลูกจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ( นายจ้างเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ) 27 นายจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ( นายจ้างเลิกจ้างเนื่องจากยุบหน่วยงาน ) 28 นายจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ( ลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่ ) 29 นายจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ( ลูกจ้างฝ่าฝืนข้อบังคับของนายจ้าง ) 30 นายจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ( ลูกจ้างขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ) 31 ลูกจ้างฟ้องให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จ่ายเงินบำเหน็จ เงินตอบแทนพิเศษ เงินประกันพนักงานฯ 32 พนักงานการนิคมอุตสาหกรรมฟ้องการนิคมอุตสาหกรรมให้เพิกถอนคำสั่งที่ไม่เป็นธรรม 33 ลูกจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนฯ 34 ลูกจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการสำนักงานประกันสังคมฯ 35 นายจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำสั่งอุทธรณ์ของเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมฯ

รายละเอียด

ISBN : 9786163824462

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 280 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 24.96 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup