0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 45.00 ฿

เกี่ยวกับ

ธรรมบรรยายชุด “คูมือมนุษย” ของพระเดชพระคุณ พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาส อินฺทปฺโ) หรือหลวงปูพุทธทาสภิกขุ แหงสวนโมกขพลาราม อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี เปนหนึ่งใน ผลงานซึ่งถือวาเปนเพชรนํ้าเอกที่ไดรับการยอมรับและเปนที่นิยมชมชอบ จากชาวพุทธอยางกวางขวางจนมีการนําไปแปลเปนภาษาตางๆ ในหลาย ประเทศ ทั้งนี้ก็เพราะหลวงปูพุทธทาสภิกขุไดบรรยายเรื่องสําคัญที่สุด ทมี่นษุยทกุคนควรจะตองรู และควรจะตองปฏบิตัติามใหจงได เพอื่ความ เปนมนุษยที่สมบูรณแบบอยางแทจริง

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 81 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 76.91 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัทสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงเพียรเพื่อพุทธศาสน์จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว