0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ผู้แต่ง :

หมวดหมู่ :

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 329.00 ฿

เกี่ยวกับ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒๓ พ.ศ.๒๕๖๕ ( มาตรา ๑๐๖๑ มาตรา ๑๐๑๗ มาตรา ๑๐๒๑/๑, มาตรา ๑๐๙๗, มาตรา ๑๐๙๙, มาตรา ๑๑๐๘(๑), มาตรา ๑๑๒๘, มาตรา ๑๑๕๘, มาตรา ๑๑๖๒/๑, มาตรา ๑๑๗๕, มาตรา ๑๑๗๘, มาตรา ๑๒๐๑ วรรคสี่, มาตรา ๑๒๓๗ (๔) (๕), ส่วนที่ ๙ การควบรวมบริษัทจำกัด พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 802 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 52.44 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ LAW99

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup