0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 149.00 ฿

เกี่ยวกับ

ใหม่ พ.ศ.2565 พร้อมกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 ถึงปัจจุบัน ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับอาวุธปืน โดย นางสาวศุภากาญจน์ ทิบชัย สารบัญ ภาค 1 รายชื่อคลิปคำอธิบาย ประสบการณ์ และ รอบรู้กฎหมายอาวุธปืน ฯ ภาค 2 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ “ปรับปรุงใหม่” อุเทศ : ยกขึ้นชี้แจง คำนิยาม “ศัพท์กฎหมาย” หมวด ๑ อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน ส่วนที่ ๑ อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล ส่วนที่ ๒ อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า หมวด ๒ วัตถุระเบิด หมวด ๓ ดอกไม้เพลิง หมวด ๔ สิ่งเทียมอาวุธปืน หมวด ๕ เบ็ดเตล็ด หมวด ๖ บทกำหนดโทษ บทเฉพาะกาล อัตราค่าธรรมเนียม หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ กฎกระทรวง อุเทศกฎกระทรวง ฉบับว่าด้วย/พ.ศ. 1 การทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือนำเข้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือเครื่องกระสุนปืน ทั้งส่วนบุคคลและการค้า 2490 3กำหนดส่วนของอาวุธปืนและอาวุธต้องห้าม 2491 “การคลัง”หลักเกณฑ์การนำอาวุธปืน ฯ เข้าทางศุลกากร 2503 11ชนิดและขนาดอาวุธปืน ฯ ที่อนุญาต 2522 - การมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ฯ 2553 คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 คำสั่ง ลำดับ เรื่อง 1. ระเบียบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ 2. การออกใบอนุญาตร้านค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ร้านประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะอาวุธปืนและกำหนดจำนวนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า 3. มอบอำนาจการอนุมัติให้เคลื่อนย้ายกำลัง อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด และยุทธภัณฑ์ควบคุม 4.จำกัดการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวทั่วราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว 5. จำกัดการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธปืนบางประเภทชั่วคราวในพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร 6.ยกเลิกคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๐๐/๒๕๕๔ 7.จำกัดการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวทั่วราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว 8.จำกัดการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวทั่วราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว 9.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๘๙/๒๕๕๒ 10. การกำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยการเก็บรักษาดอกไม้เพลิง 11.จำกัดการออกใบอนุญาตให้บุคคลสั่ง หรือนำเข้าซึ่งอาวุธปืนบางชนิด 12.อนุญาตให้นายทะเบียนท้องที่กำหนดเงื่อนไข ลงในใบอนุญาตว่าด้วยการเก็บรักษาวัตถุระเบิด 13. แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งที่ ๖๗๔/๒๔๙๐ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๕๘๔๕/๒๕๐๐ 14.ระเบียบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ประกาศ ลำดับ เรื่อง 1.ให้ผู้ที่ครอบครองอาวุธปืน เสื้อเกราะหรือเครื่องยุทธภัณฑ์ของทางราชการทหาร นำส่งมอบ 2. หลักเกณฑ์การควบคุมและการกำกับ ดูแลการผลิต การค้า การครอบครอง การขนส่งดอกไม้เพลิงและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ดอกไม้เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๗ 3. แต่งตั้งเจ้าพนักงานออกหนังสืออนุญาตให้ย้ายวัตถุระเบิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ 4.พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐ ระเบียบ ลำดับ เรื่อง 1.ว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๖ 2. ว่าด้วยการมี การใช้ และการพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน พ.ศ. ๒๕๕๙ 3. ว่าด้วยการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน พ.ศ. ๒๕๕๘ ภาค 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ( เนื้อหาใน QR Code ) เชิงอรรถ / กฎกระทรวง เชิงอรรถ / คำสั่ง เชิงอรรถ / ระเบียบ ภาคผนวก (มี 18 หัวข้อ) ดัชนี

รายละเอียด

ISBN : 9786165903493

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 177 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 80.04 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup

Copyright © 2022 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17