0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 269.00 ฿

เกี่ยวกับ

27 กลุ่ม กฎแห่งความปลอดภัย พระราชบัญญัติจราจรทางบก คือ วินัยจราจร กฎแห่งความปลอดภัยการใช้ทางดังบทนิยาม การไม่เคร่งครัดเคารพกฎจราจร เป็นภัยร้ายแรงระดับต้นที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตและทรัพย์สิน สถิติเฉลี่ยเป็นรายชั่วโมง ผลจากการไม่รู้ ไม่เคารพกฎ ณ ที่นี้ ขอประมวลโดยบูรณาการด้านกฎจราจรให้ครบถ้วน พัฒนาเป็น พระราชบัญญัติจราจรทางบก ฉบับสมบูรณ์ที่สุด เล่มนี้ ๑. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ - บทนิยาม ลักษณะ ๑ การใช้รถ หมวด ๑ ลักษณะของรถที่ใช้ในทาง หมวด ๒ การใช้ไฟหรือเสียงสัญญาณของรถ หมวด ๓ การบรรทุก ลักษณะ ๒ สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร - สัญญาณจราจร - ช่องเดินรถหลายช่อง - สัญญาณมือ - สัญญาณนกหวีด - เครื่องหมายจราจร ลักษณะ ๓ การใช้ทางเดินรถ หมวด ๑ การขับรถ หมวด ๒ การขับแซงและผ่านขึ้นหน้า หมวด ๓ การออกรถ การเลี้ยวรถและการกลับรถ หมวด ๔ การหยุดรถและจอดรถ ลักษณะ ๔ การใช้ทางเดินรถที่จัดเป็นช่องเดินรถ ประจำทาง ลักษณะ ๕ ข้อกำหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ ลักษณะ ๖ การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหรือวงเวียน ลักษณะ ๗ รถฉุกเฉิน ลักษณะ ๘ การลากรถหรือการจูงรถ ลักษณะ ๙ อุบัติเหตุ ลักษณะ ๑๐ รถจักรยาน ลักษณะ ๑๑ รถบรรทุกคนโดยสาร ลักษณะ ๑๒ รถแท็กซี่ ลักษณะ ๑๓ คนเดินเท้า ลักษณะ ๑๔ สัตว์และสิ่งของในทาง ลักษณะ ๑๕ รถม้า เกวียนและเลื่อน ลักษณะ ๑๖ เขตปลอดภัย ลักษณะ ๑๗ เบ็ดเตล็ด ลักษณะ ๑๘ อำนาจของเจ้าพนักงานจราจร ลักษณะ ๑๙ บทกำหนดโทษ หมายเหตุ ๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ว่าด้วย ๑ล้อรถไม่ใช่ยาง ๒, ๑๕, ๑๗โคมไฟรถยนต์ ๓วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ ก๊าซ กรด อันตราย ๔, ๑๙, ๒๐รถโรงเรียน - รถโดยสาร แก้ ๒๕๕๐ ๖, ๑๐กำหนดความเร็ว ๗ลาก จูง พ่วง ๘, ๑๘ตรวจแล้วเรียบร้อย ๑๑แสดงรถขัดข้อง ๑๓เคลื่อนย้ายรถ ๑๔หมวกนิรภัย ๑๖, ๒๑เมาไม่ขับ ๒๕๔๖ทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัย ๒๕๔๘เสพยาเสพติดให้โทษ ๓. ของกลางรถยนต์ ๔. เข็มขัดนิรภัย กำหนดประเภทหรือชนิดของรถยนต์ลักษณะ ฯ ๕. ค่าปรับ การชำระค่าปรับทางไปรษณีย์ สถานที่ชำระค่าปรับ (๑) กฎหมายควันและเสียง (๒) ควันดำ ก๊าซ และระดับเสียง ฯ (๓) ควันดำรถยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด (๔) มาตรฐานเสียงของรถยนต์ หลักปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายรถ ขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์บนทางเท้า คำสั่ง มท. ที่ ๕๒๙/๒๕๕๕ แต่งตั้งฯ - ข้อกำหนดกรมตำรวจ กำหนดประเภท รถบรรทุกคนโดยสารที่เดินช่อง Bus Land (๑) ระเบียบเกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษ (๒) ห้ามรถบรรทุกวัตถุอันตรายในทางพิเศษ กำหนดทางเดินรถทางเอก (๑) ข้อบังคับฯ จัดให้รถแท็กซี่หยุดรับผู้โดยสาร (๒) ห้ามจอดรถทุกชนิดยกเว้น รถแท็กซี่ในช่องทางเว้าฯ (๓) เครื่องแต่งกายเครื่องหมายผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ๑๔. บันทึกคะแนน อบรม ทดสอบ - ข้อกำหนด ตร. การดำเนิน การบันทึกคะแนน อบรม ทดสอบ + ฉบับที่ ๒ - ข้อกำหนดเจ้าพนักงานจราจร กำหนดแบบใบสั่งของ เจ้าพนักงานจราจร และใบรับแทนฯ - กำหนดแบบหนังสือแจ้งให้ผู้ขับขี่ฯ ทราบในการ ไม่ปฏิบัติตามใบสั่ง และจำนวนเงินค่าปรับ ๑๖. เมาไม่ขับ - ข้อกำหนดกรมตำรวจ กำหนดชื่อและประเภทของ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตฯ และประเภทรถ ๑๗. รถฉุกเฉิน - ระเบียบฯ จัดช่องเดินรถสำหรับรถฉุกเฉิน + ฉ.๓ - ข้อกำหนด ตร. กำหนดเงื่อนไขการใช้ไฟสัญญาณ วับวาบ ฯ เสียงไซเรน เครื่องหมายแสดงลักษณะฯ - ประกาศ สตช. กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาต ใช้ไฟสัญญาณวับวาบ และเสียงสัญญาณ ๑๘. รถบรรทุก - ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรฯ ๔ ฉบับ ๑๙. ระเบียบ คำสั่ง แนวคดี จร. ๒๐. รายงานคดีจราจร ๒๑. สัญญาณ - ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สัญญาณ จราจรเครื่องหมายจราจร ฯ - ข้อกำหนดกรมตำรวจ ชนิด ลักษณะ จำนวน ของธงหรือไฟสัญญาณ ฯ ๒๒. หมวดนิรภัย - กำหนดท้องที่ที่ต้องสวมหมวก + ฉ.๒ ๒๓. ห้ามจอดรถ ๒๔. ห้าม ห้าม และให้ - ข้อบังคับ ๔ ฉบับ ๒๕. อุปสรรคจราจร - ปัญหาการจราจรใน กทม. - เงินค่าปรับจราจร - เลิกบังคับใช้ฟิล์มกรองแสง ?? - ตอบทุกปัญหากับ บก.จร. - ตรวจสอบแผนที่สภาพการจราจร ๒๖. ฎีกาใหม่ พ.ร.บ.จราจรทางบก

รายละเอียด

ISBN : 9786163251572

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 386 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 87.10 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว