0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

การศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีของโลกมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาความพร้อมของไทยในการยกระดับสู่ศูนย์กลางการค้าพลอยสีของโลกอย่างยั่งยืน ประเทศที่เป็นผู้นำการค้าพลอยสีของโลกมักกำหนดนโยบายให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับควบคู่กับอุตสาหกรรมอื่นที่มีส่วนเสริมกัน ผลการประเมินความพร้อมของศูนย์กลางการค้าพลอยสีในประเทศไทย พบว่า จันทบุรีมีความพร้อมในการยกระดับเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีของโลกมากที่สุด ขณะที่กรุงเทพฯ มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีของโลกในอันดับที่สอง ส่วนในพื้นที่อื่นๆ ได้แก่ เชียงราย (แม่สาย) ตาก (แม่สอด) และกาญจนบุรี จะมีความพร้อมในระดับที่ลดหลั่นกันไป โดยจุดเด่นของจังหวัดจันทบุรีที่ทำให้มีความพร้อมมากต่อการยกระดับจังหวัดจันทบุรีให้เป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีของโลก ที่มีความโดดเด่นมากกว่าพื้นที่อื่น ได้แก่ ปัจจัยด้านสถาบันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ รวมถึงการมีหน่วยงานอื่น ภายในพื้นที่ เช่น สถาบันการศึกษา และแรงงานในพื้นที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและการค้าอัญมณี ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าพลอยสี ขณะที่กรุงเทพฯ มีความพร้อมมากต่อการยกระดับให้เป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีของโลกได้ อันเกิดจากความได้เปรียบของกรุงเทพฯ ที่มีโครงสร้างพื้นฐานของที่ตั้ง เช่น ระบบการขนส่ง สถานที่พักแรม สถานที่จัดการประชุม รวมถึงจุดเด่นของกรุงเทพฯ อันเกิดจากการมีฐานเศรษฐกิจการค้าที่ใหญ่และบริการหลายประเภท และมีธุรกิจต่างชาติเข้ามาจัดตั้งจำนวนมาก ทำให้กรุงเทพฯมีความพร้อมต่อการเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีได้ ในภาพรวม ประเด็นสำคัญที่ไทยจะต้องพัฒนาเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีของโลกจะต้องให้ความสำคัญต่างๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ การผ่อนคลายกฎระเบียบด้านการจัดเก็บภาษี การส่งเสริมการค้าอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำมาตรฐานอัญมณีและส่งเสริมให้ผู้ขายและผู้ซื้อให้ความสำคัญกับมาตรฐาน การพัฒนาระบบการค้าที่สามารถหักบัญชีระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่มีการลงทะเบียน การผ่อนปรนข้อกำหนด สำหรับพ่อค้าเร่และคนเดินพลอย การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการกำหนดวิสัยทัศน์และแผนงานร่วมกันพร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณ ที่มากเพียงพอ รวมถึงการทำ City Branding และการจัดกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อสื่อสารความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีในตลาดโลก

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 50 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 11.97 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ The Gem and Jewelry Institute of Thailand

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup