0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 91.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเรียนวิชา "ธุรกิจโรงแรม รหัส 20701-2010" เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นผ่านการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหาให้ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา โดยเนื้อหาในหนังสือ แบ่งเป็น 9 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของโรงแรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประเภทและชนิดของโรงแรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ระบบการบริหารงานโรงแรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โครงสร้างการบริหารงานของโรงแรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ส่วนหน้าบ้านของธุรกิจโรงแรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ส่วนหลังบ้านของธุรกิจโรงแรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ระบบการจัดการโรงแรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 คำศัพท์เฉพาะสำหรับงานโรงแรม พร้อมทั้งแบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด แก้ปัญหา และบูรณาการกับการทำงานตามอาชีพต่าง ๆ ต่อไป

รายละเอียด

ISBN : 9786160847563

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 222 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 14.96 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ SE-ED

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว