0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 189.00 ฿

เกี่ยวกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แม่บทกฎหมายที่แปลกใหม่สำหรับผู้เริ่มศึกษา การจัดพิมพ์ให้บรรลุประโยชน์และวัตถุประสงค์ จึงแบ่ง ๓ ภาค ภาค ๑ บทสรุป The Stock Exchange of Thailand ความเป็นมา การจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ โครงสร้าง บทบาท ลักษณะการดำเนินงาน ฯลฯ ภาค ๒ หลักกฎหมาย และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง ภาค ๓ แนวทางปฏิบัติ บรรดากฎ ระเบียบที่สำคัญ ออกตาม ๒ ภาค สารบัญ ภาค ๑ บทสรุป The Stock Exchange of Thailand ประวัติความเป็นมาของตลาดหลักทรัพย์ฯ การจัดตั้งตลาดหุ้นกรุงเทพ การจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงสร้างการกำกับดูแลตลาดทุน : ตลาดแรก ตลาดรอง บทบาทตลาดหลักทรัพย์ ลักษณะการดำเนินงาน สมาชิกภาพองค์กรระหว่างประเทศ โครงสร้างของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตราสัญลักษณ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แผนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ (ปกหลัง) ภาค ๒ ตัวบทกฎหมาย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ “ใหม่สุด” บทนิยาม "ศัพท์กฎหมาย" หมวด ๑ การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนที่ ๑/๑ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ส่วนที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนที่ ๓ คณะกรรมการคัดเลือก หมวด ๒ การออกหลักทรัพย์ของบริษัท ส่วนที่ ๑ การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ส่วนที่ ๒ หุ้นกู้ ส่วนที่ ๓ การออกหุ้นกู้มีประกัน ส่วนที่ ๔ การจัดทำทะเบียนและการโอน ส่วนที่ ๕ การเปิดเผยข้อมูลและผู้สอบบัญชี หมวด ๓ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หมวด ๓/๑ การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ส่วนที่ ๑ กรรมการและผู้บริหาร ส่วนที่ ๒ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ส่วนที่ ๓ การประชุมผู้ถือหุ้น หมวด ๔ ธุรกิจหลักทรัพย์ ส่วนที่ ๑ การจัดตั้งและการออกใบอนุญาต ส่วนที่ ๒ การกำกับและควบคุม ส่วนที่ ๓ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ส่วนที่ ๔ การค้าหลักทรัพย์ ส่วนที่ ๕ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ส่วนที่ ๖ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ส่วนที่ ๗ การจัดการกองทุนรวม ส่วนที่ ๘ การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ส่วนที่ ๘/๑ ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่รัฐมนตรีกำหนด ส่วนที่ ๙ การเพิกถอนใบอนุญาตและการเลิกบริษัท หมวด ๕ ตลาดหลักทรัพย์ ส่วนที่ ๑ การจัดตั้ง ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ส่วนที่ ๓ การดำเนินงาน ส่วนที่ ๔ หลักทรัพย์จดทะเบียน ส่วนที่ ๕ การชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หมวด ๖ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า ส่วนที่ ๑ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ส่วนที่ ๒ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า หมวด ๖/๑ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน หมวด ๗ องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ส่วนที่ ๑ สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์ ส่วนที่ ๒ สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ หมวด ๘ การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ ส่วนที่ ๑ การป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ส่วนที่ ๒ การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หมวด ๙ คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ หมวด ๑๐ การกำกับและควบคุม หมวด ๑๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ หมวด ๑๒ โทษทางอาญา หมวด ๑๒/๑ มาตรการลงโทษทางแพ่ง หมวด ๑๓ บทเฉพาะกาล หมายเหตุ สาระสำคัญและเหตุผล ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เชิงอรรถ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ๒.๒ พระราชกำหนด การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒.๓ พระราชกำหนด นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ “ปรับปรุงใหม่” ภาค ๓ แนวทางปฏิบัติ พร้อมกฎกระทรวง ๙ ฉบับ ที่เกี่ยวข้องและสำคัญ

รายละเอียด

ISBN : 9786163251602

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 241 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 45.14 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว