0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 199.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสิอเล่มนี้ เป็นการรวบรวมคำพิพากษาคดีแรงงาน 10 พ.ศ. ตั้งต่ปี 2555-2564 เกี่ยวกับ เรื่อง การกระทำผิดร้ายแรง ไม่ร้ายแรง หนังสือเตือน จำนวน 157 เรื่อง รวม 151 หน้า ทุกวันนี้ดูเหมือนว่าข้อพิพาทด้านแรงงานจะมีคดีขึ้นสู่ศาลจำนวนมาก เนื่ องจากความสัมพั นธ์ระห ว่างน ายจ้างและลูกจ้างย่อมก่อให้ เกิดข้อพิพาท ได้เสมอ หากทั้งสองฝ่ายไม่ปฏิบัติต่อกันให้ถูกต้องตามข้อสัญญาและข้อกฎหมาย อีกฝ่ายจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาล ผลของการพิจารณาคดีของศาล ย่อมมีผู้แพ้และชนะคดี และคำพิพากษาของศาลหลายคดี ได้วางแนวทางในการตีความและเรียบเรียงถ้อยคำ ให้เกิดความกระจ่างชัดและสละสลวย การศึกษาคำพิพากษาจึงเป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลและผู้สนใจกฎหมายแรงงานที่จะนำไปใช้ประโยชน์ ในการทำงานได้อย่างกว้างขวาง

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 151 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 119.91 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ เชิดศักดิ์ กำปั่นทอง

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว