0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 199.00 ฿

เกี่ยวกับ

กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายพิเศษ บัญญัติขึ้นมาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง โดยมีจุดประสงค์หลักคือให้นายจ้างและลูกจ้างทำงานร่วมกันด้วยความเอื้ออาทรและยุติธรรม การพิจารณาคดีในศาลแรงงานก็เป็นไปอย่างพิเศษไม่เหมือนกับการพิจารณาในศาลทั่วไปเพราะกฎหมายแรงงานไม่ได้ยึดหลักเรื่องการลงโทษหรือสิทธิในทรัพย์สินเหมือนกฎหมายอื่นๆ แต่ยึดหลักให้นายจ้างลูกจ้างทำงานร่วมกันได้อย่างสันติสุขและเป็นธรรม เพื่อให้ทนาย นักกฎหมาย และประชาชนทั้งหลาย โดยเฉพาะนายจ้าง ลูกจ้างได้มีความรู้และสามารถดำเนินคดีในศาลแรงงานได้อย่างถูกต้อง ข้าพเจ้าจึงได้รวบรวม คำฟ้อง คำให้การ ฟ้องแย้ง คำแถลง คำคัดค้าน คำอุทธรณ์ คำแก้อุทธรณ์ในคดีแรงงานไว้เป็นรูปเล่มรวมจำนวน 3 เล่ม และเล่มที่อยู่ในมือของท่านนี้เป็นเล่มที่ 2 ตัวอย่าง ลูกจ้างฟ้องนายจ้าง นายจ้างฟ้องลูกจ้าง ลูกจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ นายจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ลูกจ้างฟ้องให้เพิกถอน คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ สำนักงานประกันสังคม 1 ลูกจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เนื่องจากวินิจฉัยไม่ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ที่เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ให้นายจ้างชำระค่าชดเชย ชำระค่าเสียหาย 2 นายจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เนื่องจากวินิจฉัยว่านายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่เป็นธรรม 3 ลูกจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ของคณะกรรมการสำนักงานประกันสังคม เนื่องจากกรณีที่ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ แต่คณะกรรมการอุทธรณ์ของคณะกรรมการประกันสังคมวินิจฉัยว่าลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล 4 นายจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เนื่องจากวินิจฉัยว่านายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างที่กระทำการฝ่าฝืนคำสั่งเป็นการ เลิกจ้างไม่เป็นธรรม 5 ภรรยาลูกจ้างฟ้องให้เพิกถอน คำวินิจิฉัยอุทธรณ์ของสำนักงานประกันสังคม เนื่องจากวินิจฉัยว่า สามี (ลูกจ้าง) ไม่ได้ตายเนื่องจากประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตายอันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานให้แก่นายจ้าง จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทน 6 นายจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เนื่องจากวินิจฉัยว่า นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่เป็นธรรม 7 บิดาลูกจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เนื่องจากวินิจฉัยว่าการตายของลูกจ้าง (บุตรสาว) ไม่มีสิทธิได้เงินค่าทดแทน 9 พนักงานการนิคมอุตสาหกรรมฟ้อง การนิคมอุตสาหกรรมที่ออกข้อบังคับที่ขัดกับ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 20 ซึ่งเป็นการตัดสิทธิลูกจ้างที่จะได้รับเงินกองทุนสงเคราะห์เมื่อพ้นตำแหน่งครบเกษียณอายุ 10 พนักงานปิโตรเลียมแห่งประเทศ ฟ้องให้การการปิโตเลียมแห่งประเทศไทยขยายโครงสร้างเงินเดือนออกไปอีก 5 ขั้น ตามมติคณะรัฐมนตรี 11 พนักงานองค์การอุตสาหกรรมห้องเย็นฟ้องให้องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็นให้จ่ายค่าชดเชยเงินบำเหน็จ และค่าเสียหายที่ไล่ออกไม่เป็นธรรม 12 ภรรยาลูกจ้างฟ้องให้เพิกถอนมติและผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เนื่องจากวินิจฉัยว่า ลูกจ้างตายไม่ได้เกิดจากประสบอุบัติเหตุจากการทำงานหรือเกี่ยวข้องกับการทำงานให้แก่นายจ้างจึงไม่มีสิทธิรับเงินค่าทดแทน 13 ลูกจ้างฟ้องนายจ้างให้จ่ายเงินบำเหน็จที่ขาด (นายจ้างไม่นำค่าครองชีพมารวมคำนวณกับค่าบำเหน็จ) 14 ลูกจ้างฟ้องนายจ้างให้จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน (ลูกจ้างหย่อนสมรรถภาพในการทำงาน) 15 ลูกจ้างฟ้องนายจ้างให้จ่ายเงินชดเชย (ลูกจ้างละเว้นการปฏิบัติหน้าที่) 16 ลูกจ้างฟ้องนายจ้างให้จ่ายเงินบำเหน็จครบเกษียณ เรียกค่าชดเชยค่าไม่บอกกล่าวล่วงหน้า 17 ภรรยาฟ้องเรียกค่าทดแทน (ลูกจ้างถึงแก่ความตาย) 18 ลูกจ้างฟ้องนายจ้างให้จ่ายค่าสินจ้างทดแทนกรณีนายจ้างไม่บอกกล่าวล่วงหน้า (ลูกจ้างหย่อนสมรรถภาพในการทำงาน) 19 ลูกจ้างฟ้องนายจ้างให้ชำระค่าจ้างแรงงาน (นายจ้างค้างชำระ) 20 ลูกจ้างฟ้องนายจ้างให้ขยายขั้นเงินเดือนออกใหม่ 5 ขั้น (มติคณะรัฐมนตรี) 21 ลูกจ้างฟ้องนายจ้างให้จ่ายค่าเช่าบ้านตามสิทธิ (ลูกจ้างซื้อบ้านพร้อมที่ดินเป็นของตนเอง) 22 ลูกจ้างฟ้องนายจ้างให้จ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ (นายจ้างออกข้อบังคับขัดกับกฎหมาย) 23 ลูกจ้างฟ้องให้นายจ้างเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม (กรณีการแต่งตั้งผิดระเบียบ) 24 ลูกจ้างฟ้องให้นายจ้างเพิ่มขั้นเงินเดือนตามบัญชีโครงสร้างใหม่ (กรณีมีการขยายขั้นเงินเดือน) 25 ลูกจ้างฟ้องให้นายจ้างจ่ายค่าบำเหน็จ (กรณีลูกจ้างเกษียณอายุ) 26 นายจ้างฟ้องทายาทกรณีลูกจ้างละเมิดผิดสัญญาจ้างแรงงานเรียกค่าเสียหาย (ลูกจ้างถึงแก่ความตาย) 27 นายจ้างฟ้องลูกจ้างผิดสัญญาจ้างแรงงาน เรียกค่าเสียหาย เรียกเงินยืมทดรอง (ลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามระเบียบ) 28 นายจ้างฟ้องลูกจ้างละเมิดผิดสัญญา (ลูกจ้างประมาทเลินเล่อ งดเว้นการปฏิบัติหน้าที่) 29 นายจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (ลูกจ้างขัดขืนคำสั่งนายจ้างละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุสมควร) 30 นายจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (ลูกจ้างฝ่าฝืนข้อบังคับ) 31 ลูกจ้างฟ้องนายจ้างให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัย เรียกค่าเสียหาย (คณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ให้ความเป็นธรรม) 32 ลูกจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน (ลูกจ้างสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานอย่างถาวรของร่างกาย) 33 ลูกจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน (ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุต้องตัดขา) 34 ลูกจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการอุทธรณ์สำนักงานประกันสังคม(ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์) 35 ลูกจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการอุทธรณ์สำนักงานประกันสังคมเรียกเงินทดแทน (ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุร้ายแรงและเป็นเหตุฉุกเฉินกะโหลกศีรษะแตก)

รายละเอียด

ISBN : 9786163824479

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 280 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 22.03 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup