0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 15.00 ฿

เกี่ยวกับ

คำคมที่มักพูดวา คนที่ไมเคยทำผิด คือ คนที่ไมทำอะไรเทานั้น นน่ัอาจเปนคำปลอบใจคนทำผดิพลาดไดดเีชนกนั แตทำอยางไรจะไมให ผิดซ้ำร่ำไป ก็อยูที่จะแกไขขอผิดพลาดอยางไร เพราะในพระพุทธศาสนา ยังสอนไมใหงอมืองอเทารับผลของกรรมเพียงอยางเดียว แตสอนใหอยู เพื่อพัฒนากรรม แกไขกรรมดานตางๆ ใหดีขึ้นกวาเดิม การไหวพระสวดมนต ทำจติใหเปนกศุลดวยการเจรญิกรรมฐาน เปนวธิกีารหนง่ึ ซง่ึเสรมิสรางคณุงามความดใีหแกชวีติได ทง้ัยงัมอีานสิงส ใหนำมาใชแกไขเวรกรรม เพราะในขณะที่เราสวดมนต จะทำใหเกิดผล เปนความสงบทั้งทางกาย วาจา ใจ เมื่อมีความสงบพรอมในไตรทวาร เชนน ้ีเปนโอกาสดทีจ่ีะไดนำไปใชเปนบาทฐานการเจรญิวปิสสนากรรมฐาน ใหเกิดความรูแจงเห็นจริงในทุกสรรพสิ่ิงตอไป ดังมงคลธรรมคำสอนที่หลวงพอจรัญ ทานเมตตากลาวไววา “สวดมนต เปนยาทา วิปสสนา เปนยากิน ทั้งกินทั้งทา ทาน จะมีความสุขสบายมากมายหลายประการ มีความสุขความเจริญถึง ลกูหลานของทานทง้ัหลาย จะทำกจิการงานอะไรกส็ำเรจ็ เสรจ็ทนัเวลา” ผรูวบรวมไดนำคำสอนของพระเดชพระคณุหลวงพอ มาทำหวัขอใหม จดัใหจบในแตละหนา เสรมิสารธรรมเพอ่ืความเขาใจงาย ใหฝายศลิปกรรม วาดภาพประกอบเพอ่ืมอบความรน่ืเรงิบนัเทงิธรรม และชกันำใจของทาน ใหลงมือปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพอ เพื่อกอเกิดประโยชนสุขแกตัว ทานเอง. ชีวิตที่เหลืออยู

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 49 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 115.22 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัทสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงเพียรเพื่อพุทธศาสน์จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2020 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17