0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 219.00 ฿

เกี่ยวกับ

การทำวิจัยในชั้นเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนของครูเป็นอย่างยิ่ง และถือว่าเป็นเครื่องมือที่ครูสามารถใช้เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน ทำให้เกิดการพัฒนาวิธีการเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังสามารถเผยแพร่ความรู้ที่ได้ค้นพบขึ้นใหม่ที่เป็นนวัตกรรม (Innovation) ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเทคนิควิธีการในการแก้ปัญหาที่ผู้วิจัยได้คิดค้นและทดลองแล้วนั้นให้กับครูท่านอื่น ๆ เพื่อได้ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนได้ ภายในหนังสือ“การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research)” เล่มนี้ ได้สรุปและอธิบายการทำวิจัยในชั้นเรียนเกิดการพัฒนาวิธีการเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพตามที่องค์กรกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับครู-อาจารย์ นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก และผู้ที่สนใจเพื่อเป็นแนวทางเพิ่มเติมความรู้และนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนการพัฒนาการเรียนการสอน หรือการทำงานอื่น ๆได้เป็นอย่างดี

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 58 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 4.79 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ดร.วัชรี ไตรเจริญกุลภักดิ์ จงแจ่ม/สนพ.พิมพ์วลี

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup