0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 83.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือวิชา "การผลิตพืชผัก รหัสวิชา 20501-2201" เป็นวิชาที่อยู่ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเนื้อหารายละเอียดจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการผลิตพืชผักโดยยึดหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) เป็นสำคัญ เนื้อหาในเล่มจัดทำไว้ 7 บท ได้แก่ บทที่ 1 ความสำคัญและการตลาดพืชผัก บทที่ 2 มาตรฐานการผลิตผักตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) บทที่ 3 การจำแนกประเภทของพืชผัก บทที่ 4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชผัก บทที่ 5 การวางแผนปลูก การปลูก และการดูแลรักษา บทที่ 6 การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการเพิ่มมูลค่าผลผลิต และบทที่ 7 การจัดจำหน่าย การทำบัญชี และการศึกษาการปลูกผักบางชนิด พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัด แบบทดสอบและใบงานท้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ

รายละเอียด

ISBN : 9786160847570

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 182 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 29.30 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ SE-ED

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว