0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 240.00 ฿

เกี่ยวกับ

"108 คดีเช่า : เช่าที่ เช่าสวน เช่าอาคาร เช่าห้องฯ ศึกษาจากคดีจริง โดยหนังสือเล่มนี้ รวบรวมคดีตัวอย่างต่างๆ จากคดีจริง ที่เกี่ยวกับการเช่า สารบัญ คดีเช่าทศวรรษที่ ๑ พุทธศักราช ๒๔๗๑ - ๒๔๘๐ คดีที่ ๑ ว่าด้วยเจ้าของที่ดินทำลายไม้ยืนต้นผู้เช่า ฎ. ๑๐๗/๒๔๗๖ ทำให้เสียทรัพย์ คดีที่ ๒ ว่าด้วยสิทธิผู้ให้เช่ายึดทรัพย์สิ่งของผู้เช่า ฎ. ๑๑๖/๒๔๗๖ บิรุมสิทธิในทรัพย์ผู้อื่น คดีที่ ๓ ว่าด้วยเช่าช่วงที่วัดจากผู้รับมอบอำนาจวัด ฎ. ๔๘๐/๒๔๗๖ แปลงสัญญา อำนาจผู้เช่า คดีที่ ๔ ว่าด้วยค้างค่าเช่าหน้าดินศาลเจ้าอ้างปกครองปรปักษ์ ฎ. ๕๙๘/๒๔๗๖ กรรมสิทธิ์ที่ดิน คดีที่ ๕ ว่าด้วยฉุดลากผู้เช่าออกไปโดยพละการ ฎ. ๙๔๗/๒๔๗๖ สิทธิของผู้ให้เช่า คดีเช่าทศวรรษที่ ๒ พุทธศักราช ๒๔๘๑ - ๒๔๙๐ คดีที่ ๖ ว่าด้วยสัญญายอมความ ฎ. ๕๐๖/๒๔๘๘ สัญญาขับไล่ผู้เช่า คดีที่ ๗ ว่าด้วยตกตึกเป็นของเจ้าของตามสัญญา ฎ. ๕๖๑/๒๔๘๘ ได้ทรัพย์สิทธิ โดยมิต้องฟ้อง คดีที่ ๘ ว่าด้วยทำลายหนังสือสำคัญ ฎ. ๖๐/๒๔๘๙ ปลอมหนังสือเช่า คดีที่ ๙ ว่าด้วยผู้ให้เช่าบุกรุก ฎ. ๕๒๑/๒๔๘๙ ใช้สิทธิโดยสุจริต คดีที่ ๑๐ ว่าด้วยผู้อาศัยจ่ายค่าเช่ายึดสิทธิเช่าของผู้เช่า ฎ. ๕๒๙/๒๔๘๙ บรรยายฟ้อง เช่า คดีเช่าทศวรรษที่ ๓ พุทธศักราช ๒๔๙๑ - ๒๕๐๐ คดีที่ ๑๑ ว่าด้วยขึ้นค่าเช่าโดยมิได้รับอนุญาต ฎ. ๓๕๕/๒๔๙๓ ผู้เสียหาย คดีที่ ๑๒ ว่าด้วยลักเอาห้องเช่าให้ผู้อื่นเช่า ฎ. ๓๕๙/๒๔๙๓ อ้างสิทธิคุ้มครองการเช่า คดีที่ ๑๓ ว่าด้วยให้ชำระค่าเช่าตามสัญญา ฎ. ๑๒๘๑-๓/๒๔๙๓ ละเมิด เช่าช่วง คดีที่ ๑๔ ว่าด้วยไม่ชำระค่าเช่า ๒ คราวถือว่าผิดนัด ฎ. ๑๓๙๗/๒๔๙๓ พฤติการณ์ผิดนัด คดีที่ ๑๕ ว่าด้วยทำสัญญาเช่าเพื่อหลีกเลี่ยงการคุ้มครองผู้เช่า ฎ. ๑๕๕๐/๒๔๙๓ สืบพยานบุคคลแก้เอกสาร คดีที่ ๑๖ ว่าด้วยสัญญาที่ขัดขืนฝ่ากฎหมาย ฎ. ๑๕๔๓/๒๔๙๓ สัญญาเช่า คดีที่ ๑๗ ว่าด้วยต่อสู้คุ้มครองเช่า ฎ. ๑๗๗๙/๒๔๙๓ ขับไล่ออกจากตึกเช่า คดีที่ ๑๘ ว่าด้วยสัญญาเช่าเพื่อประกอบการค้าแต่อย่างเดียว ฎ. ๑๘๐๖/๒๔๙๓ สืบพยานบุคคลแก้เอกสาร คดีที่ ๑๙ ว่าด้วยขับไล่บริวารของผู้เช่า ฎ. ๘๗๔/๒๔๙๔ ละเมิด ขับไล่ คดีที่ ๒๐ ว่าด้วยไม่มีการละเมิดสิทธิเช่า ฎ. ๑๐๗๖/๒๔๙๔ อำนาจฟ้อง ประเด็นแก้ คดีที่ ๒๑ ว่าด้วยผลผูกพันกันตามกฎหมาย ฎ. ๑๑๔๙/๒๔๙๔ ผิดสัญญาเรียกห้องคืน คดีที่ ๒๒ ว่าด้วยฐานะผู้เช่าช่วง ฎ. ๑๕๙๖/๒๔๙๔ ให้ผู้อื่นอาศัย คดีที่ ๒๓ ว่าด้วยข้อตกลงที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ฎ.๑๕๙๗/๒๔๙๔ ความสงบเรียบร้อย คดีที่ ๒๔ ว่าด้วยผู้ให้เช่าร้องขอเข้าอยู่ในห้องเช่าเอง ฎ. ๑๘๑๔/๒๔๙๔ ขับไล่ออกจากที่เช่า คดีที่ ๒๕ ว่าด้วยกฎหมายคุ้มครองผู้เช่าช่วง ฎ. ๑๙๘๔/๒๔๙๔ ฟ้องขับเช่าช่วง คดีที่ ๒๖ ว่าด้วยประเด็นห่างไกลคำฟ้องศาลไม่รับฟัง ฎ. ๑๓๕๐/๒๔๙๕ ละเมิดการเช่า คดีที่ ๒๗ ว่าด้วยเงินทดแทนระหว่างผ่อนผันผัดขับไล่ ฎ. ๑๔๖๕/๒๔๙๕ ตกลงให้ค่าเช่าเพิ่มขึ้นไม่ยุติ คดีที่ ๒๘ ว่าด้วยสิทธิระหว่างเจ้าของที่กับเจ้าของเรือน ฎ. ๕๖๒/๒๔๙๖ อ้างความคุ้มครอง คดีว่า ๒๙ ว่าด้วยการค้าเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่ออาศัย ฎ. ๗๕๓-๗๕๔/๒๔๙๖ แค่ไหนเพียงใดเป็น ""เคหะ"" คดีที่ ๓๐ ว่าด้วยขับจากห้องเช่าตามสัญญาประนีประนอม ฎ. ๘๐๒/๒๔๙๖ หญิงมีสามีฟ้องคดี คดีที่ ๓๑ ว่าด้วยเช่าตึกทำการค้าในทำเลการค้า ฎ. ๙๔๓/๒๔๙๖ ขับออกจากห้องเช่า คดีที่ ๓๒ ว่าด้วยเช่าห้องทำเป็นสมาคมไม่เป็นเคหะ ฎ. ๑๒๒๖-๗/๒๔๙๖ ผิดสัญญาเช่าขอให้ขับไล่ คดีที่ ๓๓ ว่าด้วยเอกเทศสัญญาระหว่าง""เช่าทรัพย์"" กับ ""เช่าซื้อ"" ฎ. ๑๓๕๐/๒๔๙๖ เช่าซื้อห้องแถวค้าง ๒ งวด คดีที่ ๓๔ ว่าด้วยผู้เช่าไม่ยอมให้เจ้าของซ่อมจนกำแพงพัง ฎ. ๑๓๕๘-๙/๒๔๙๖ ละเมิดกำแพงพัง คดีที่ ๓๕ ว่าด้วย ""ผู้เช่าที่ดิน"" ฟ้องขับ ""ผู้เช่าเรือน"" รายก่อน ฎ. ๑๔๑๕/๒๔๙๖ สิทธิฟ้องขับไล่ คดีที่ ๓๖ ว่าด้วยคู่สัญญาฟ้องผู้ร่วมเช่าห้อง ฎ. ๕๖-๕๗/๒๔๙๗ สิทธิฟ้องขับไล่ คดีที่ ๓๗ ว่าด้วยให้เช่าแต่ไม่สามารถส่งมอบ ฎ. ๓๓๐/๒๔๙๗ ค่าเสียหายผิดสัญญา คดีที่ ๓๘ ว่าด้วยบรรยายไม่ชัดแจ้ง ผิดนัด ๒ คราว ฎ. ๑๙๑๐/๒๔๙๙ กฎหมายคุ้มครองผู้เช่า คดีเช่าทศวรรษที่ ๔ พุทธศักราช ๒๕๐๑ - ๒๕๑๐ คดีที่ ๓๙ ว่าด้วยเช่าที่ปลูกห้องแถวยกกรรมสิทธิ์ตอบแทน ฎ. ๑๒๓๖/๒๕๐๑ ผูกพันทายาทเจ้าของที่ คดีที่ ๔๐ ว่าด้วยผู้เช่าที่ดินปลูกสร้างอาคาร ฎ. ๙๔๑/๒๕๐๓ คนนอกสัญญา คดีที่ ๔๑ ว่าด้วยไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือเช่าห้อง ฎ. ๕๖๗/๒๕๐๕ ไม่มีกฎหมายให้อนุโลม คดีที่ ๔๒ ว่าด้วยสิทธิหน้าที่ผู้เช่าที่ดินปลูกอาคาร ฎ. ๑๒๐/๒๕๐๖ ขับไล่บริวาร คดีที่ ๔๓ ว่าด้วยให้เช่าเป็นที่อยู่และค้าขาย ฎ. ๑๒๘/๒๕๐๖ สัญญาเช่าห้องแถว คดีที่ ๔๔ ว่าด้วยเช่าแต่ไม่อยู่อาศัยเอง ฎ. ๑๘๘/๒๕๐๖ ผิดสัญญาเช่า คดีที่ ๔๕ ว่าด้วยเลิกเช่ามีตกลงต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ๓๐ วัน ฎ. ๒๓๓/๒๕๐๖ สัญญาเช่าพ้น ๓ ปี คดีที่ ๔๖ ว่าด้วยแย่งการครอบครองระหว่างพิจารณา ฎ. ๖๒๘/๒๕๐๖ ละเมิดการเช่า คดีที่ ๔๗ ว่าด้วยตกลงสละประเด็นอื่นไม่ถือเป็นข้อพิพาท ฎ. ๗๔๑/๒๕๐๖ กฎหมายคุ้มครองผู้อาศัย คดีที่ ๔๘ ว่าด้วยไม่ยอมรับค่าเช่าจากผู้เช่า ฎ. ๑๐๙๐/๒๕๐๖ ส่งค่าเช่าทางธนาณัติ คดีที่ ๔๙ ว่าด้วยกฎหมายไม่คุ้มครอง ฎ. ๑๕๙๙/๒๕๐๖ สัญญาเช่าเป็นเฉพาะตัว คดีที่ ๕๐ ว่าด้วยเรียกค่าเช่าและค่าเสียหาย ฎ. ๑๖๑๙/๒๕๐๖ พิพาทกรรมสิทธิ์ คดีที่ ๕๑ ว่าด้วยให้รื้อสิ่งปลูกสร้างและห้ามเกี่ยวข้อง ฎ. ๕๔/๒๕๐๗ ฟ้องคู่สัญญา คดีที่ ๕๒ ว่าด้วยผิดนัดค่าเช่าอ้างโจทก์ไม่มาเก็บค่าเช่า ฎ. ๑๓๓/๒๕๐๗ สัญญาเช่า คดีที่ ๕๓ ว่าด้วยเช่าสถานที่เพื่อประกอบการค้า ฎ. ๒๓๘/๒๕๐๗ สัญญาเช่าครบกำหนด คดีที่ ๕๔ ว่าด้วยเรียกเงินกินเปล่าผิดกฎหมาย ฎ. ฟ้องไม่ครบองค์ประกอบ คดีที่ ๕๕ ว่าด้วยโจทก์ไม่มีที่อยู่จะรื้อปลูกใหม่อยู่เอง ฎ. ๑๐๘๑/๒๕๐๗ ห้องเช่าชำรุดทรุดโทรม คดีที่ ๕๖ ว่าด้วยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎ. ๖๙๔/๒๕๐๘ เช่าทำการค้า คดีที่ ๕๗ ว่าด้วยสัญญาเช่าซื้อคือ ""สัญญาเช่าทรัพย์"" ฎ. ๗๙๘/๒๕๐๘ มิได้ตกลงกันเป็นอื่น คดีที่ ๕๘ ว่าด้วยเช่าเพื่อเช่าช่วงมิใช่อยู่อาศัยเอง ฎ. ๙๖/๒๕๐๙ รายเดียวในสัญญา คดีที่ ๕๙ ว่าด้วยที่ที่ดินเท่ากับฟ้องเกี่ยวกับตึกด้วย ฎ. ๑๖๒/๒๕๐๙ มอบอำนาจฟ้อง คดีที่ ๖๐ ว่าด้วยสัญญาอ้างสู่ศาลต้องปิดแสตมป์ครบ ฎ. ๒๔๔/๒๕๐๔ สัญญาเช่า คดีที่ ๖๑ ว่าด้วยบอกเลิกสัญญาเช่า ฎ. ๑๐๙๗/๒๕๐๙ เรียกค่าเสียหาย คดีที่ ๖๒ ว่าด้วยเช่าเป็นที่เก็บสินค้าและสัมภาระ ฎ. ๔๖/๒๕๑๐ ขืนอยู่ต่อเป็นละเมิด คดีที่ ๖๓ ว่าด้วยรถหายระหว่างครอบครอง ฎ. ๕๖๓/๒๕๑๐ ผิดสัญญาเช่าซื้อ คดีที่ ๖๔ ว่าด้วยกรณีฟ้องให้ผู้เช่าออกไปเมื่อใดก็ได้ ฎ. ๖๒๗/๒๕๑๐ เช่าทรัพย์ คดีที่ ๖๕ ว่าด้วยปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย ฎ. ๗๕๖/๒๕๑๐ ผิดสัญญาเช่า คดีที่ ๖๖ ว่าด้วยเช่าซื้อจักรแต่นำไปไม่จำนำ ฎ. ๙๐๑/๒๕๑๐ เช่า ซื้อจักร คดีที่ ๖๗ ว่าด้วยอายุฟ้องเช่าอสังหาริมทรัพย์ ฎ. ๑๓๙๓-๕/๒๕๑๐ หลักฐานสัญญาเช่า คดีเช่าทศวรรษที่ ๕ พุทธศักราช ๒๕๑๑ - ๒๕๒๐ คดีที่ ๖๘ ว่าด้วยสัญญาต่างตอบแทน ฎ. ๑๘๔/๒๕๑๒ รับโอนสิทธิเช่าห้อง คดีที่ ๖๙ ว่าด้วยผู้เช่าเสียหายจริงเหตุต้องออกจากที่ดิน ฎ. ๑๑๑๙/๒๕๑๒ สิทธิได้รับเงินทดแทน คดีที่ ๗๐ ว่าด้วยห้องเช่าทำเลการค้าหยุดขายคงอยู่อาศัย ฎ. ๑๖๗๘/๒๕๑๒ เปลี่ยนเจตนาฝ่ายเดียว คดีที่ ๗๑ ว่าด้วยให้เช่ารถยนต์เป็นการค้าประเภทให้เช่าทรัพย์สิน ฎ. ๑๐๗๑/๒๕๑๕ สัญญาเช่าเปลี่ยนไป คดีที่ ๗๒ ว่าด้วยนิติกรรมที่ต้องได้รับอนุญาตจากศาล ฎ. ๒๑๗๐/๒๕๑๖ ให้เช่าอาคารตลอดชีวิต คดีที่ ๗๓ ว่าด้วยคุ้มครองผู้เช่านาได้เช่าต่อจนครบ ๕ ปี ฎ. ๕๒๗/๒๕๑๗ คุ้มครองสิทธิเช่าต่อ คดีที่ ๗๔ ว่าด้วยเช่าท่าจอดเรือ สิทธิยึดหน่วงมัดจำ ฎ. ๒๙๙๒/๒๕๑๗ เรียกทรัพย์คืน คดีที่ ๗๕ ว่าด้วยบอกเลิกการเช่าที่ดินปลูกบ้านไม่ครบ ๒ เดือน ฎ. ๙๔๔/๒๕๒๐ ไม่มีกำหนดเวลา คดีที่ ๗๖ ว่าด้วยผู้เช่าอ้างใบเสร็จต่อสู้ ฎ. ๙๔๙/๒๕๒๐ สิทธิฟ้องไม่ต้องบอกกล่าว คดีที่เช่าทศวรรษที่ ๖ พุทธศักราช ๒๕๒๑ - ๒๕๓๐ คดีที่ ๗๗ ว่าด้วยผิดสัญญามิต้องบังคับคดี ฎ. ๑๑๖๗/๒๕๒๑ ศาลพิพากษาตามยอม คดีที่ ๗๘ ว่าด้วยไม่คุ้มครองผู้มิได้เช่าโดยตรง ฎ. ๘๕๙/๒๕๒๒ เช่านาพิพาท คดีที่ ๗๙ ว่าด้วยบทนิยามผู้เช่านา ฎ. ๑๗๔๖/๒๕๒๖ ผู้เช่านา คดีที่ ๘๐ ว่าด้วยหลงประเด็น ฎ. ๓๓๒๘/๒๕๒๖ สัญญาเช่าซื้อ คดีที่ ๘๑ ว่าด้วยผิดนัดเช่าซื้อรถยนต์ ฎ. ๔๒๐/๒๕๒๘ สัญญาเช่าซื้อ - ค้ำประกัน คดีที่ ๘๒ ว่าด้วยพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ฎ. ๑๕๗๔/๒๕๒๘ ผู้ทรงกรรมสิทธิ์ คดีที่ ๘๓ ว่าด้วยประกันภัยสินค้าผู้จัดส่ง ฎ. ๒๓๙๓ - ๔/๒๕๒๙ ประมาทเลินเล่อ คดีเช่าทศวรรษที่ ๗ พุทธศักราช ๒๕๓๑ ถึงปัจจุบัน คดีที่ ๘๔ ว่าด้วยปฏิเสธมิใช่เจ้าของรถยนต์ ฎ. ๓๓๑/๒๕๓ โอนกรรมสิทธิ์เช่าซื้อรถยนต์ คดีที่ ๘๕ ว่าด้วยแสดงขอต่ออายุสัญญาเช่า ฎ. ๗๘๘/๒๕๓๑ ตัวแทนเช็ค คดีที่ ๘๖ ว่าด้วยเงินกินเปล่า ""แป๊ะเจี๊ยะ"" ฎ. ๒๘๒๘/๒๕๓๑ เช่าทรัพย์ โกงเจ้าหนี้ คดีที่ ๘๗ ว่าด้วยเช่าทรัพย์ ""ยอมรับ"" หรือ ""ปฏิเสธ"" ฎ. ๘๓๓-๔/๒๕๓๒ สัญญาต่างตอบแทน คดีที่ ๘๘ ว่าด้วยไม่มีกฎหมายบังคับต้องแนบสัญญาเช่าพร้อมฟ้อง ฎ. ๓๓๐๓/๒๕๓๒ สัญญาเช่าระงับ คดีที่ ๘๙ ว่าด้วยประเด็นข้อพิพาทต้องวินิจฉัยอำนาจฟ้อง ฎ. ๔๑๒๐/๒๕๓๒ มอบอำนาจฟ้อง คดีที่ ๙๐ ว่าด้วยสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่า ฎ. ๑๔๕/๒๕๓๓ ช่วยค่าก่อสร้าง คดีที่ ๙๑ ว่าด้วยเช่าอสังหาริมทรัพย์ต้องมีหลักฐานหนังสือ ฎ. ๑๗๑/๒๕๓๓ ไม่ใช่บริวารลูกหนี้ คดีที่ ๙๒ ว่าด้วยจดทะเบียนเช่าช่วง ฎ. ๔๗๑/๒๕๓๓ เช่าช่วง เช่าทรัพย์ คดีที่ ๙๓ ว่าด้วยสัญญาเช่าอาคารระงับสัญญา ฎ. ๗๙๔/๒๕๓๓ นายหน้าชี้ช่อง คดีที่ ๙๔ ว่าด้วยเช่าที่ดินและอาคารพาณิชย์เพื่อการค้า ฎ. ๗๗๙/๒๕๓๓ รอนสิทธิเช่าทรัพย์ คดีที่ ๙๕ ว่าด้วยสัญญาเช่าตึกแถวไม่จดทะเบียนการเช่า ฎ. ๘๑๙/๒๕๓๓ ฟ้องซ้ำ อายุความ คดีที่ ๙๖ ว่าด้วยครอบครองที่ดินโดยสัญญาเช่าซื้อ ฎ. ๘๒๗/๒๕๓๓ ครอบครองปรปักษ์ คดีที่ ๙๗ ว่าด้วยเจ้าสำนักโรงแรมรับผิดชอบ ฎ. ๓๐๒๔/๒๕๓๓ เช่าซื้อรถยนต์ คดีที่ ๙๘ ว่าด้วยหนังสือเช่าเรียกค่าทดแทนเวนคืน ฎ. ๔๓๑๒/๒๕๓๓ ละเมิดเช่าทรัพย์ คดีที่ ๙๙ ว่าด้วยหลักแห่งข้อหา ฎ. ๕๑๙๓/๒๕๓๓ บรรยายฟ้อง คดีที่ ๑๐๐ ว่าด้วยเช่าทรัพย์ใหม่โดยไม่กำหนดเวลา ฎ. ๒๗๖๑/๒๕๓๔ หลักฐานการเช่าทรัพย์ คดีที่ ๑๐๑ ว่าด้วยองค์ประกอบไม่ครบตามสัญญาเช่าซื้อ ฎ. ๒๘๗๒/๒๕๓๕ สัญญาจะซื้อขายที่ดิน คดีที่ ๑๐๒ ว่าด้วยสัญญาจองเซ้งอาคารพร้อมสิทธิการเช่า ฎ. ๓๒๔๑/๒๕๓๕ สัญญาโอนสิทธิการเช่า คดีที่ ๑๐๓ ว่าด้วยประพฤติผิดสัญญาเช่า ฎ. ๓๒๖๓/๒๕๓๕ สัญญาเช่าสถานที่ คดีที่ ๑๐๔ ว่าด้วยเจตนาหนังสือบริคณห์ ฎ. ๓๖๑๒/๒๕๓๕ เช่าทรัพย์ คดีที่ ๑๐๕ ว่าด้วยเช่ากันใหม่ไม่มีกำหนดเวลา ฎ. ๓๖๙๑/๒๕๓๕ บอกเลิกการเช่า คดีที่ ๑๐๖ ว่าด้วยสัญญาเช่าอาคาร ๑๑ ปี ๕ เดือน ฎ.๔๙๘/๒๕๓๖ หลักฐานเช่าทรัพย์ คดีที่ ๑๐๗ ว่าด้วยสละประโยชน์แห่งเงื่อนเวลา ฎ. ๑๙๒๕/๒๕๓๖ บอกเลิกสัญญาเช่า คดีที่ ๑๐๘ ว่าด้วยเช่าอสังหาริมทรัพย์ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ฎ. ๒๔๖/๒๕๓๗ ข้อเท็จจริงห้ามฎีกา"

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 399 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 117.89 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup