0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 249.00 ฿

เกี่ยวกับ

พ.ร.บ.ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ปรับปรุงใหม่ 2566 แปลไทย-อังกฤษ Bankruptcy Act (Updated) พร้อมด้วย - พ.ร.บ.จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย ใหม่สุด (ภาษาไทย) - ข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ. 2549 (ภาษาไทย) สารบัญ ๑. พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แปลไทย-อังกฤษ ปรับปรุงใหม่ (แก้ไข ฉ.10 พ.ศ.2561) Bankruptcy Act (Updated) บทนิยามศัพท์ หมวด ๑ กระบวนพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนถึงปลดจากล้มละลาย ส่วนที่ ๑ การขอให้ล้มละลายและการสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ส่วนที่ ๒ คำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ส่วนที่ ๓ การประชุมเจ้าหนี้ ส่วนที่ ๔ กรรมการเจ้าหนี้ ส่วนที่ ๕ การไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย ส่วนที่ ๖ การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย ส่วนที่ ๗ คำพิพากษาให้ล้มละลาย ส่วนที่ ๘ การประนอมหนี้ภายหลังล้มละลาย ส่วนที่ ๙ การควบคุมตัวและทรัพย์สินของลูกหนี้และการจำกัดสิทธิ ส่วนที่ ๑๐ การปลดจากล้มละลาย หมวด ๒ กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้ตาย หมวด ๓ กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลอื่น หมวด ๓/๑ กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ส่วนที่ ๑ บทนิยาม ส่วนที่ ๒ การขอและการให้ฟื้นฟูกิจการ ส่วนที่ ๓ การตั้งผู้ทำแผน ส่วนที่ ๔ การขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ ส่วนที่ ๕ คำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ส่วนที่ ๖ การเพิกถอนนิติกรรมที่ได้กระทำไปแล้ว ส่วนที่ ๗ การประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ ส่วนที่ ๘ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ ส่วนที่ ๙ การดำเนินการภายหลังศาลมีคำสั่งเห็นชอบ แผนฟื้นฟูกิจการ ส่วนที่ ๑๐ การยกคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ การยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ และการยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ ส่วนที่ ๑๑ การขอรับชำระหนี้เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด ส่วนที่ ๑๒ การอุทธรณ์ (ยกเลิก) ส่วนที่ ๑๓ บทกำหนดโทษว่าด้วยกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ หมวด ๓/๒ กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่วนที่ ๑ บทนิยาม ส่วนที่ ๒ การขอให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน ส่วนที่ ๓ การพิจารณาคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน ส่วนที่ ๔ การดำเนินการภายหลังศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ และเห็นชอบด้วยแผน ส่วนที่ ๕ การยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน และการยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ ส่วนที่ ๖ บทกำหนดโทษ หมวด ๔ วิธีจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ ส่วนที่ ๑ การขอรับชำระหนี้ ส่วนที่ ๒ ทรัพย์สินซึ่งอาจเอามาชำระหนี้ ส่วนที่ ๓ ผลของการล้มละลายเกี่ยวกับกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว ส่วนที่ ๔ การรวบรวมและจำหน่ายทรัพย์สิน ส่วนที่ ๕ การแบ่งทรัพย์สิน ส่วนที่ ๖ การปิดคดี ส่วนที่ ๗ การยกเลิกการล้มละลาย หมวด ๕ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ส่วนที่ ๑ การแต่งตั้งและถอดถอน ส่วนที่ ๒ อำนาจหน้าที่ หมวด ๖ อำนาจศาลและกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย ส่วนที่ ๑ อำนาจศาล ส่วนที่ ๒ กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย หมวด ๗ การสอบสวนและบทกำหนดโทษ ส่วนที่ ๑ การสอบสวน ส่วนที่ ๒ บทกำหนดโทษ หมวด ๘ บทบัญญัติเบ็ดเสร็จ ส่วนที่ ๑ เงินค้างจ่าย ส่วนที่ ๒ การล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ ส่วนที่ ๓ ค่าธรรมเนียม ๒. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรับปรุงใหม่ (ภาษาไทย) บทนิยามศัพท์ หมวด ๑ ศาลล้มละลาย หมวด ๒ ผู้พิพากษาในศาลล้มละลาย หมวด ๓ วิธีพิจารณาคดีล้มละลาย ส่วนที่ ๑ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ส่วนที่ ๒ อุทธรณ์และฎีกา บทเฉพาะกาล หมายเหตุ ๓. ข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๙ (ภาษาไทย) ลักษณะ ๑ ความแพ่ง หมวด ๑ บททั่วไป - วิธีการติดต่อระหว่างศาล คู่ความและบุคคลที่เกี่ยวข้อง หมวด ๒ การดำเนินกระบวนพิจารณา - การยื่นคำคู่ความต่อศาลจังหวัด - การขอให้สืบพยานหลักฐานไว้ก่อน - เอกสารภาษาต่างประเทศ - การบันทึกคำเบิกความของพยาน - การพิจารณาลับและการห้ามโฆษณา หมวด ๓ พยานหลักฐาน - การกำหนดแนวทางการดำเนินคดี - การทบทวนความจำของพยาน - การเสนอบันทึกถ้อยคำในการสืบพยานบุคคล - บันทึกถ้อยคำแทนการสืบพยานบุคคลของผู้ให้ถ้อยคำ ซึ่งอยู่ต่างประเทศ - การสืบพยานบุคคลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ หรือการประชุมทางอินเทอร์เน็ต - การรับฟังข้อมูลคอมพิวเตอร์ - บันทึกความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ หมวด ๔ คำพิพากษาและคำสั่งของศาล - รายการในคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลล้มละลาย ลักษณะ ๒ ความอาญา หมวด ๑ บททั่วไป - การฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา ของศาลล้มละลาย - การนำบทบัญญัติลักษณะ ๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม หมวด ๒ การดำเนินกระบวนพิจารณา - การยื่นคำร้องขอหมายค้น หมายจับ ผัดฟ้อง หรือฝากขังต่อศาลจังหวัด - การยื่นคำฟ้องต่อศาลจังหวัด - การพิจารณาพิพากษาคดีที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลจังหวัด ลักษณะ ๓ แบบพิมพ์ ภาคผนวก

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 419 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 53.33 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup