0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 200.00 ฿

เกี่ยวกับ

การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย แบ่งออกเป็นสามส่วน คือ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น โดยราชการส่วนภูมิภาค จะแบ่งออกเป็น จังหวัด และ อำเภอ ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 กำหนดให้ ในอำเภอหนึ่ง มีนายอำเภอคนหนึ่งเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการในอำเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอำเภอ และกำหนดให้มีปลัดอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอซึ่งกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ส่งมาประจำให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ ดังนั้น ปลัดอำเภอ และนายอำเภอ จึงเป็นข้าราชการในตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารราชการในอำเภอเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและสังคม เนื่องจากในปัจจุบันมีกฎหมายจำนวนหลายฉบับได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ “อำเภอ” ผู้เขียนจึงได้ทำการรวบรวมข้อกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ “อำเภอปลัดอำเภอ นายอำเภอ กรมการอำเภอ” จำนวน 92 ฉบับ 453 มาตรา ไว้ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษาต่อไป

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 207 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 12.97 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Thailawbook

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว