0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

GET FREE

เกี่ยวกับ

คำ ปรำรภ คณะศิษย์ได้มาปรารภกับอาตมภาพว่า หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ซึ่งพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ นั้น ปัจจุบันเวลาล่วงเลยไปกว่า ๓๐ ปีแล้ว ยังมิได้จัดพิมพ์ซ ้าอีก สภาพหนังสือช ารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา หาอ่านได้ยาก มากส าหรับผู้ที่ยังไม่เคยอ่านมาก่อน อาตมภาพได้ถวายการปรนนิบัติรับใช้พ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร เป็น เวลา ๑๐ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ จนกระทั่งท่านมรณภาพในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับความ เมตตาอบรมสั่งสอนในธรรมในวนิยั และได้มีโอกาสเห็นปฏิปทาเครื่องด าเนินขององค์ท่าน ร าลึกยดึถือเป็นหลกั ของใจในการปฏิบตั ิตลอดมา เมื่อไดท้ ราบกุศลเจตนาของคณะศิษย ์ ประกอบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ เป็นวาระครบ ๓๖ ปีแห่งการมรณภาพ อาตมภาพจึงเห็นพอ้ง ที่จะให้จัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ดังกล่าวขึ้นอีกวาระหน่ึง เพื่อเป็นเครื่องสักการบูชา บูรพาจารย์ และเพื่อให้อนุชนรุ่นต่อ ๆ ไปได้ใช้ศึกษาค้นคว้า เป็นเนติแบบอย่างของผู้แสวง ความพน้ทุกขอ์นัแทจ้ริง ขอขอบใจ และขออนุโมทนาผู้ริเริ่มและผู้ด าเนินการจัดพิมพ์ หนงัสืออนุสรณ์งาน พระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ส าเร็จลุล่วง ไปดว้ยดี พระสาคร ธมฺมาวโุ ธ

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 439 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 237.27 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ นายพรเทพ ทิพยพรเกษม

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup

Copyright © 2022 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17