0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 199.00 ฿

เกี่ยวกับ

นายสมชาย พิพุธวัฒน์ อธิบดีกรมการบินพลเรือน ผู้รวบรวมได้ทําการรวบรวมกฎหมายการบิน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ทุกครั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งสําคัญเกิดขึ้นในครั้งที่ ๑๐ คือ พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ในเรื่องเกี่ยวกับความสมควรเดินอากาศ และ สนามบิน ครั้งที่ ๑๑ คือ พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนขององค์กรกํากับ โดยได้มีการตรากฎหมายเพื่อปรับปรุงองค์กรกํากับดูแลด้าน การบินพลเรือนของประเทศไทย ได้แก่ พระราชกําหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อแก้ไขปัญหาการกํากับดูแลความปลอดภัยด้านการบินพลเรือนของไทย ตามโครงการตรวจสอบ การกํากับดูแลด้านความปลอดภัยสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และครั้งล่าสุด ครั้งที่ ๑๕๑ คือ พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องด้าน กฎหมายการบินจากการตรวจตามโครงการดังกล่าว เป็นที่น่าสังเกตว่ากฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศซึ่งเป็นกฎหมายเทคนิค มีฐานจาก กฎหมายระหว่างประเทศ และมีพลวัตสูง มักตราขึ้นในสมัยที่องค์กรนิติบัญญัติมิได้มาจากสถานการณ์ ปกติ อยู่ในช่วงเร่งรีบ จึงเป็นธรรมดาที่ต้องเกิดความผิดหลง พลั้งเผลอ เพราะเวลาไม่อํานวย ไม่มีเวลาแก้ไข ซึ่งการแก้ไขครั้งหลังสุดนี้เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติเช่นกัน โดยได้มีการเพิ่มและ ปรับปรุงในหลายเรื่อง ซึ่งผู้อยู่ในวงการการบินและผู้สนใจจําเป็นต้องศึกษาและทําความเข้าใจอย่างมาก สารบัญ พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ปรับปรุงใหม่ล่าสุด คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชกฤษฎีกากําหนดค่าบริการ ค่าภาระ หรือเงินตอบแทนเพื่อการใช้สนามบินอนุญาต ที่ให้บริการแก่สาธารณะซึ่งเจ้าของหรือผู้ดําเนินการจะเรียกเก็บได้ พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชกําหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกําหนดการบินพลเรือน พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทําผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓

รายละเอียด

ISBN : 9786164970274

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 254 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 18.12 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว