0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 25.00 ฿

เกี่ยวกับ

การทำนายดวงชะตาชีวิตตามหลักโหราศาสตร์ มีพื้นฐานความเชื่อ มาจากดวงดาวหรือพรหมลิขิต คือเชื่อว่าชีวิตของเราแต่ละคนล้วนเป็นไป ตามอำนาจดวงดาวบนท้องฟ้า หรือไม่ก็เป็นไปตามอำนาจของพระพรหม ที่ลิขิตให้เป็นไปตามนั้น แต่ตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้ว ดวงดาว หรือพรหมลิขิตไม่ใช่ต้นตอแท้จริงของชะตาชีวิต ต้นตอที่แท้จริงคือกฎแห่ง กรรมต่างหาก เพราะสิ่งที่บังคับหรือจัดสรรให้เราเกิดในฤกษ์หรือเวลาตกฟาก ที่ดีหรือไม่ดี ก็คือกรรม กรรมจึงเป็นปัจจัยหลักที่นำพาชีวิตให้ตกต่ำหรือเจริญรุ่งเรืองที่ แท้จริง เมื่อกรรมคือปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อชีวิต การประกอบกรรมดี เว้นการทำความชั่วทั้งปวง และการฝึกชำระกิเลสให้หมดไปจากใจ จึงเป็น เงื่อนไขของการแก้กรรม แก้เคราะห์ หรือแก้ดวง หนังสือ ดูดวง แก้กรรม ทำได้เอง เล่มนี้ ได้รวบรวมศาสตร์ แห่งการทำนายที่สามารถตอบคำถามในเรื่องที่คนทั่วไปอยากรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ อาทิเช่น การทำนายอนาคต ดูโชคประจำเดือน ประจำปี เช็คคู่ ดูนาคสมพงษ์ การออกรถ ตั้งชื่อ แขวนพระเครื่องให้ถูกโฉลก ตลอดถึง เรอ่ืงกฎแหง่กรรม การแกก้รรมดว้ยตวัเอง ตำราสมนุไพรรกัษาโรค พรอ้ม บทสวดมนต์ประจำวัน ความหลากหลายของเนื้อหาที่นำเสนอในเล่มนี้ มี จดุประสงค ์ เพอ่ืใหผ้อู้า่นไดร้บัประโยชนแ์ละความรใู้นหลายเรอ่ืงหลายแขนง สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ 3 อ่านสิบรอบ ระดมสมองคิดสิบหน ฝึกฝนปัญญา พัฒนาการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จิตมีสติสัมปชัญญะ รู้เท่าทันสรรพสิ่ง ฉลาดใช้ เฉลียวคิด ชีวิตจักสนุก สุข สงบ เย็น เฉกเช่นพระนิพพาน สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ ปรารถนาให้ทุกครอบครัวมีความสุข เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา บรรเทาทุกข์ สร้างสุข ตามสมควร แก่โอกาส ประดุจยาสามัญประจำบ้านที่เมื่อคราวจำเป็นก็หยิบมาใช้ได้ทันที หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังเล่มนี้จักเอื้อประโยชน์และความสุขให้กับ ผู้อ่านทุกท่านได้เป็นอย่างดี ความดีที่เกิดจากหนังสือเล่มนี้ ขอมอบเป็น กตเวทิตาคุณแก่มารดาบิดาผู้ให้กำเนิด ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ตลอดถึงผู้มีอุปการคุณ กัลยาณมิตรและทีมงานทุกท่านที่ช่วยกันสร้างสรรค์ ให้หนังสือเล่มนี้สำเร็จเป็นรูปเล่มดังที่ท่านถืออยู่นี้ ด้วยความปรารถนาดี ...ศักดิ์สิทธิ์ สิทธินันท ไมเชื่อ ไมลบหลู รูเชื่อ ไมงมงาย พึงใชสติ ปญญา พิจารณาใหรอบคอบ

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 96 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 86.88 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัทสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงเพียรเพื่อพุทธศาสน์จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2020 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17