0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 170.00 ฿

เกี่ยวกับ

ประกอบด้วยรายชื่อคลิปคำอธิบายพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และรวมกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ใหม่ หลักการ เหตุผล วิธีการ การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายฉบับนี้ ที่สำคัญ ประสิทธิประสาทความรู้ความเข้าใจตามคลิป เสมือนคำอธิบาย คำบรรยาย คำสอน บทความ ฯ ที่นำไปใช้ในกระบวนการ เริ่มมีผลใช้วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 อันมีค่ายิ่ง ได้ใช้สิทธิหน้าที่สมดังเจตนาที่กฎหมายฉบับนี้บัญญัติ สารบัญ - ปรารภ คลิปคำอธิบาย - สารบัญ ภาค 1 1. คำอธิบายการไกล่เกลี่ย และคลิปข่าวการยิงทนายหน้าศาล ภาค 2 - พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 หมวด 1 ผู้ไกล่เกลี่ย หมวด 2 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง ส่วนที่ 1 กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง ส่วนที่ 2 การบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาท หมวด 3 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา หมวด 4 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน ส่วนที่ 1 บททั่วไป ส่วนที่ 2 ผู้ไกล่เกลี่ย ส่วนที่ 3 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน ส่วนที่ 4 การยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน ส่วนที่ 5 ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน หมวด 5 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน หมวด 6 บทกำหนดโทษ บัญชีท้าย พ.ร.บ. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หมายเหตุ - กฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แปลไทย-อังกฤษ (ใน QR Code) - พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2563 - อำนาจหน้าที่ หน่วยงานหลัก 1. ประธานศาลฎีกา - ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่นคำร้องขอและการบังคับตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทฯ 2. นายกรัฐมนตรี - กฎกระทรวง ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553 และฉบับแก้ไข 3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม - ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำร้อง การพิจารณาและระยะเวลาการสั่งคำร้อง และกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน - ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกและแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นการสอบสวน พ.ศ.2564 - ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ.2564 - ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รายละเอียดของคำร้อง และระยะเวลาในการพิจารณาคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2564 - ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ.2564 - แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย 4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม - กฎกระทวง การคัดค้าน การถอดถอน การสิ้นสภาพและการเพิกถอนผู้ใกล่เกลี่ย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ประกาศกระทรวงยุติธรรม ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รายละเอียดของคำร้องและระยะเวลาในการพิจารณาคำร้องขอ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ - ประกาศกระทรวงยุติธรรม การขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. ๒๕๖๒ - ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดหน่วยงานซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ - ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ - ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. ๒๕๖๒ 6. อัยการสูงสุด - ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นพนักงานอัยการ พงศ.2555 7. ศาลปกครอง - ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง พ.ศ.2562 8.ประกาศนายทะเบียน - การขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ครั้งที่ 1-22 ชี้แจงลำดับ จังหวัด ชื่อศูนย์ ที่ตั้งศูนย์ 9. ดัชนี

รายละเอียด

ISBN : 9786165888158

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 241 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 124.46 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2022 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17