0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 199.00 ฿

ลูกค้า ais-icon-ookbee สั่งซื้อ ราคา 199.00 บาท

กด *410519961520001

- อัตราค่าบริการในกรณีที่สั่งซื้อด้วยระบบ AIS จะยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นำรหัสที่ได้รับทาง sms มาใช้ในเว็บไซต์ Ookbee เท่านั้น ดูวิธีใช้ คลิก

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มหนึ่งในหนังสือชุด“ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 สำหรับครูมืออาชีพ” ซึ่งได้เรียบเรียงขึ้นมาจากความรู้ ความคิด ผ่านจิตวิญญาณของความเป็นครู การสืบเสาะแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตของความเป็นครู และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม ในสถานศึกษาทั้งในระดับโรงเรียน และระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการเป็นวิทยากรในการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต่าง ๆ เนื้อหา จะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning หรือการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง โดยจะประกอบไปด้วย ความรู้พื้นฐานการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง และแนวคิดในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ หนังสือเล่มนี้เขียนในบริบทของการจัดการเรียนรู้ในยุคที่มุ่งเน้นให้เกิดทักษะสำคัญจำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยคำนึงถึงการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยตนเอง ส่งเสริมการฝึกปฏิบัติและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีพื้นฐานของการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยคำนึงถึงจิตวิทยาการเรียนรู้ และหลักการพื้นฐานทั่วไปของการจัดการเรียนรู้ด้วย ครูผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างหลากหลาย ในการจัดการเรียนรู้

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 165 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 71.61 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ครูชาตรี

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว