0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 99.00 ฿

เกี่ยวกับ

สารบัญ 1. 120 รายชื่อคลิป ประสบการณ์ และรอบรู้กฎหมายจราจรทางบก 2. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (ปรับปรุงใหม่สุด) อุเทศ พ.ร.บ. จราจรทางบก บทนิยาม ลักษณะ 1 การใช้รถ หมวด 1 ลักษณะของรถที่ใช้ในทาง หมวด 2 การใช้ไฟหรือเสียงสัญญาณของรถ หมวด 3 การบรรทุก ลักษณะ 2 สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร - สัญญาณจราจร - ช่องเดินรถหลายช่อง - สัญญาณมือ - สัญญาณนกหวีด - เครื่องหมายจราจร ลักษณะ 3 การใช้ทางเดินรถ หมวด 1 การขับรถ หมวด 2 การขับแซงและผ่านขึ้นหน้า หมวด 3 การออกรถ การเลี้ยวรถและการกลับรถ หมวด 4 การหยุดและจอดรถ ลักษณะ 4 การใช้ทางเดินรถที่จัดเป็นช่องเดินรถประจำทาง ลักษณะ 5 ข้อกำหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ ลักษณะ 6 การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหรือวงเวียน ลักษณะ 7 รถฉุกเฉิน ลักษณะ 8 การลากรถหรือการจูงรถ ลักษณะ 9 อุบัติเหตุ ลักษณะ 10 รถจักรยาน ลักษณะ 11 รถบรรทุกคนโดยสาร ลักษณะ 12 รถแท็กซี่ ลักษณะ 13 คนเดินเท้า ลักษณะ 14 สัตว์และสิ่งของในทาง ลักษณะ 15 รถม้า เกวียนและเลื่อน ลักษณะ 16 เขตปลอดภัย ลักษณะ 17 เบ็ดเตล็ด ลักษณะ 18 อำนาจของเจ้าพนักงานจราจร ลักษณะ 19 บทกำหนดโทษ หมายเหตุ เชิงอรรถ : หมายเหตุ การแก้ไขแต่ละมาตรา 3. องค์ความรู้ กฎหมายจราจรทางบก ประกาศ ฯ - การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก และความผิดตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทางที่มีโทษปรับสถานเดียว พ.ศ. ๒๕๖๖ - การกำหนดที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย และวิธีการป้องกันอันตราย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ พ.ศ. ๒๕๖๖ - การกำหนดวิธีการสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ฯ ในการแจ้งเตือนหรือจัดให้มีการแจ้งเตือนเพื่อให้คนโดยสารปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องเข็มขัดนิรภัย พ.ศ. ๒๕๖๖ - กำหนดพื้นที่ใช้เครื่องมือบังคับล้อไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ ระเบียบ ว่าด้วย - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดสภาพของรถที่ไม่มั่นคงแข็งแรงหรืออาจเกิดอันตราย ๒๕๖๖ - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ - การประสานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับประวัติและการกระทำความผิดตามกฎหมายของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ ข้อมูลทะเบียนรถ ฯ - การส่งใบสั่งทางไปรษณีย์

รายละเอียด

ISBN : 9786165908481

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 158 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 26.45 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว