0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 35.00 ฿

ลูกค้า ais-icon-ookbee สั่งซื้อ ราคา 35.00 บาท

กด *410503557380084

- อัตราค่าบริการในกรณีที่สั่งซื้อด้วยระบบ AIS จะยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นำรหัสที่ได้รับทาง sms มาใช้ในเว็บไซต์ Ookbee เท่านั้น ดูวิธีใช้ คลิก

เกี่ยวกับ

“ไม่มีใครสามารถทำร้ายทำลายตัวเราได้ นอกจากตัวของเรา เอง ไม่มีใครหยิบทุกข์จากหัวใจใครทิ้งได้ ทั้งหมดต้องวางจากจิตตน” “ตราบใดที่ยังไม่สลัดความพอใจในสังขารออก ความทุกข์ ย่อมติดตามไปเสมอ เมื่อรากยังมั่นคง แม้ต้นไม้จะถูกตัดแล้วมันก็ สามารถขึ้นได้อีก ฉันใด เมื่อบุคคลยังไม่ถอนตัณหานุสัยออกจากดวง จิตได้ ความทุกข์ก็เกิดขึ้นได้บ่อยๆ ฉันนั้น” “ความสิ้นอาสวะ เป็นอานิสงส์สูงสุดแห่งการบำเพ็ญคุณงาม ความดีทั้งหลาย เพราะความทุกข์ความเดือดร้อนของหมู่สัตว์เกิดขึ้น ได้ก็ด้วยอาสวะกิเลส” นี้เป็นพุทธโอวาทที่ตรัสเกี่ยวกับทุกข์ เราทุกคนมีทุกข์ มาก น้อยต่างกันไป และทุกคนก็หวังที่จะหลุดพ้นจากทุกข์เหมือนกัน หนังสือธรรมะเรื่อง เคล็ดลับดับทุกข์ นี้เป็นอีกหนทางหนึ่ง ทจี่ะทำใหท้า่นผอู้า่นไดร้วู้ธิทีจ่ีะออกจากทกุขต์ามแนวพระพทุธศาสนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะอำนวยประโยชน์แก่ท่าน ผู้สนใจในธรรมะ จักได้นำสาระธรรมไปประพฤติปฏิบัติ กำจัดกิเลส ในตนจนสามารถหลุดพ้นจากทุกข์ได้

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 65 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 114.48 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ บริษัทสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงเพียรเพื่อพุทธศาสน์จำกัด

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว