0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 160.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเล่มนี้จัดท าขึ้นส าหรับทีมดูแลผู้เป็นเบาหวาน มีภาพและรายละเอียดที่จ าเป็นของ การ “นับคาร์บ” เพื่อให้ทีมดูแลมีความรู้ความเข้าใจการ “นับคาร์บ” ที่ตรงกัน สามารถถ่ายทอดความรู้ น าสู่การปฏิบัติของผู้เป็นเบาหวานและ/หรือผู้ดูแล ที่ส าคัญคือมีการทบทวนและติดตามความเข้าใจของ ผู้ปฏิบัติเป็นระยะจนแน่ใจว่าปฏิบัติได้จริงและถูกต้อง

รายละเอียด

ISBN : 978 - 616 - 92070 - 7 - 8

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 72 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 27.13 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ dmthaiorggmailcom

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup