0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 179.00 ฿

เกี่ยวกับ

คู่มือเตรียมสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2 หนังสือสรุปเนื้อหา + เก็งข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เล่ม 2 ได้ถูกรวบรวมและเรียบเรียงให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการโดยจัดเตรียมความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ถูกนำมาตั้งเป็นประเด็นคำถามของข้อสรุปบรรจุบ่อยๆ มีการสรุปเจาะประเด็นเนื้อหา ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการสอบอย่างละเอียดในส่วนท้ายเล่มได้ส่งเสริมความรู้และทักษะด้วยการเก็งข้อสอบเพื่อสนับสนุนให้ผู้อ่านมีความเข้าใจและสามารถทำข้อสอบให้แตกฉานเพื่อการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันกวดวิชาและภาษาไดเอ็ดจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือสรุปเนื้อหา + เก็งข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เล่ม 2 จะช่วยให้ผู้อ่านมีความสุข สามารถทำข้อสอบและผ่านตามสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการ สารบัญ : คู่มือเตรียมสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น2 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ สรุปวิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผล ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม สรุป พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553) สรุป พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553) สรุป พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542) เนื้อหาปกหลัง : คู่มือเตรียมสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น2 หลักสูตรการสอบ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผล ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม สรุปกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกลางการจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สรุปสาระสำคัญ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 377 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 26.82 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Great idea

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup