3 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 99.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือเรื่องความปลอดภัยยานยนต์จะเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมยานยนต์ และศาสตร์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับร่างกายมนุษย์ ในขณะรับแรงกระแทกจากการใช้รถใช้ถนน ทั้งสองศาสตร์ได้มีการผสมผสานรวมกันเพื่อสร้างสรรนวัตกรรมยานพาหนะที่ปลอดภัย ผลประโยชน์ของยานพาหนะที่ปลอดภัยสามารถช่วยการลดการสูญเสียชีวิตและลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจรได้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยานพาหนะปลอดภัยสามารถประยุกต์ใช้ได้กับ ยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในหรือยานยนต์สมัยใหม่ที่ใช้ไฟฟ้า แนวทางการป้องกันดังกล่าวที่มาจากข้อมูลอุบัติเหตุในแต่ละประเทศจึงมีความสำคัญในการกำหนดชิ้นส่วนยานพาหนะที่ปลอดภัยรวมทั้งมาตรฐานที่จำเป็นในการประเมินคุณภาพ และช่วยลดการสูญเสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนนอีกด้วย ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จะประกอบไปด้วย 9 บท โดยบทที่ 1 ถึง 4 จะเป็นพื้นฐานทางวิศวกรรมในการออกแบบยานพาหนะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนซึ่งขึ้นอยู่กับแรงต่าง ๆ ที่กระทำต่อยานพาหนะ บทที่ 5 จะเน้นเรื่องอุบัติเหตุยานยนต์ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจถึงประเภทหรือลักษณะการ เกิดอุบัติเหตุยานยนต์เพื่อประกอบในการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ รวมถึงการประยุกต์ข้อมูลอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อพัฒนามาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยยานยนต์ กลไกการบาดเจ็บ (Injury mechanism) ของผู้ใช้รถใช้ถนนจะถูกกล่าวในบทที่ 6 โดยพิจารณาจากลักษณะการเคลื่อนที่ของผู้ใช้รถใช้ถนนขณะที่เกิดอุบัติเหตุ กลไกการเคลื่อนที่ของผู้ใช้รถใช้ถนนขณะที่เกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บนั้น จะถูกศึกษาและนำไปพัฒนาเพื่อการป้องกันหรือลด ความรุนแรงจากอุบัติเหตุสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนต่อไป หุ่นทดสอบการชนในอุตสาหกรรมยานยนต์จะถูกกล่าวในบทที่ 8 ซึ่งประกอบไปด้วยความจำเป็นในการทดสอบยานยนต์ ประเภทของหุ่นทดสอบที่เป็นตัวแทนของผู้ใช้รถใช้ถนน เครื่องมือวัดที่จำเป็นในหุ่นทดสอบเพื่อประเมินระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในชิ้นส่วนร่างกายเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การบาดเจ็บ (Injury criteria) ต่าง ๆ ดังนั้น ความสำคัญของ อุตสาหกรรมยานยนต์กับการลดอุบัติเหตุทางถนนจะถูกกล่าวไว้ในบทที่ 9 ทิศทางการพัฒนา อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจะต้องสอดคล้องกับการลดอุบัติเหตุทางถนนภายใต้แผนพัฒนา อุตสาหกรรมไทย 4.0 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศไทย ด้วยเหตุนี้เอง ผู้แต่งหนังสือเล่มนี้หวังว่า ผู้อ่านจะเข้าใจความปลอดภัยยานยนต์ที่รวมศาสตร์ที่สำคัญในด้านวิศวกรรมและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ เพื่อเข้าใจคุณลักษณะของยานพาหนะ และสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในประเทศไทยต่อไป

รายละเอียด

ISBN : 978-616-593-834-1

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 323 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 84.08 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ASAE-RC

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup