0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 60.00 ฿

เกี่ยวกับ

ในระยะเวลาประมาณสี่ทศวรรษที่ผ่านมานี้ สังคมไทยเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว การรับวัฒนธรรมตะวันตกส่งผลให้สังคมไทยมีความเจริญทางด้านวัตถุ ประชาชนมีความสะดวกสบายในการดำรงชีพมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันเกิดปัญหาว่า องค์ประกอบของสังคมเจริญก้าวหน้าอย่างไม่ประสานกลมกลืนกัน จึงทำให้เกิดช่องว่างในสังคมที่ยากจะประสานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่านิยมทางวัตถุทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น แต่ค่านิยมทางจิตใจกลับลดความสำคัญลง สังคมไทยในปัจจุบันดูจะให้ความสำคัญกับวัตถุมากกว่าจิตใจ นอกจากนี้ประเทศไทยได้รับวิทยาการตะวันตกหลายสาขามาใช้ในการพัฒนาประเทศทำให้มีนักวิชาชีพต่างๆมากมายหลายสาขาวิชา แต่ในขณะเดียวกัน เกิดปัญหาของความประพฤติที่เบี่ยงเบนจากจริยธรรมในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากคนไทยห่างเหินศาสนา จริยธรรม และคุณธรรมมากขึ้นตามลำดับ ปัญหาจริยธรรมในวิชาชีพเหล่านี้ มีลักษณะแตกต่างกันไปตามปัจจัยที่แตกต่างกันในแต่ละวิชาชีพ ประเด็นสำคัญที่พอจะสรุปได้คือ การที่ผู้ประกอบวิชาชีพไม่สามารถแบ่งแยกผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์สาธารณะออกจากกันได้ ก่อให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) ในหลายสาขาวิชาชีพ เป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยที่จะต้องช่วยกันแก้ไขต่อไป ประเด็นจริยธรรมในวิชาชีพจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งสมควรให้ความสำคัญในการเปิดสอนวิชาจริยธรรมในวิชาชีพ สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีปณิธานของมหาวิทยาลัยเป็น "ปัญญาของแผ่นดิน" นั้นมีการเปิดสอนวิชาจริยธรรมในวิชาชีพในหลายคณะของมหาวิทยาลัย และเนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยจึงส่งเสริมให้เกิดการวิจัยด้านคุณธรรมจริยธรรมมาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อจะนำผลของการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาของสังคมต่อไป

รายละเอียด

ISBN : 978-616-279-772-9

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 258 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 100.80 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup