0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 179.00 ฿

เกี่ยวกับ

สืบเนื่องมาจากการประชุมของคณะรัฐมนตรีที่เน้นย้ำเรื่องการพัฒนาครู และนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน เพื่อให้เด็กได้เตรียมพร้อมกับโลกในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการจัดประชุมและชี้แจงนโยบายเพื่อส่งเสริมเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก หรือ Active Learning สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันและสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ก้าวไปสู่เป้าหมาย จนเกิดเทักษะความรู้ และเจตคติ ที่จะทำให้บรรลุถึงสมรรถนะ และทำให้ผู้เรียนเกิดความรักที่จะเรียนรู้ไปตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ภายในหนังสือ“การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)” เล่มนี้ จึงได้สรุปและอธิบายถึงการจัดการเรียนรู้เชิงรุก หรือ Active Learning ที่เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด การวิเคราะห์ และลงมือทำ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายด้านสมรรถนะของผู้เรียนตามที่คาดหวังไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น และผู้ที่สนใจเพื่อใช้เป็นแนวทางเพิ่มเติมความรู้และนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้เป็นอย่างดี ดร.วัชรี ไตรเจริญกุลภักดิ์ จงแจ่ม

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 47 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 4.18 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ดร.วัชรี ไตรเจริญกุลภักดิ์ จงแจ่ม/สนพ.พิมพ์วลี

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup