0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

อ่านเล่มนี้ ฟรี!

เพียงมีแพ็กเกจ Buffet Premium

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 179.00 ฿

เกี่ยวกับ

เศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economy) คือ ศาสตร์ที่นำความรู้จากเศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ มาร่วมกันอธิบายว่า สถาบันทางการเมือง สภาพแวดล้อมทางการเมือง และระบบเศรษฐกิจ (เช่น สังคมนิยม และทุนนิยม) มีความสัมพันธ์กันอย่างไร และสังคมควรใช้ระบบหรือวิธีการแบบไหนในการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ที่แสวงหาและรักษาอำนาจ เพื่อจัดสรรทรัพยากรในสังคมนั้นๆ เศรษฐศาสตร์การเมืองจึงเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ---ไม่เพียงแต่บุคคลชั้นนำในรัฐบาล และข้าราชการจะต้องรู้และเข้าใจเท่านั้น ทุกคนในสังคมก็ควรต้องรู้ ก่อนที่จะใช้สิทธิและอำนาจทางการเมืองของตนตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นระบอบการเมืองกระแสหลักในโลกปัจจุบัน

รายละเอียด

ISBN : 9786164787490

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 242 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 95.56 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ Temyos Pandejpong

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup