0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 240.00 ฿

เกี่ยวกับ

"108 คดีตำรวจ : ผิดวินัย ทำผิดเสียเอง ฯลฯ ศึกษาจากคดีจริง โดยหนังสือเล่มนี้ รวบรวมคดีตัวอย่างต่างๆ จากคดีจริง ที่เกี่ยวกับการคดีตำรวจ สารบัญ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ๑๐๘ คดีตำรวจ ทศวรรษ ๑ พุทธศักราช ๒๔๖๐-๒๔๗๐ คดีที่ ๑. ฐานละเมิดวินัยตำรวจ ฎ. ๘๐๑/๒๔๖๕ ตำรวจหลบหนีที่คุมขัง คดีที่ ๒. เรือนเช่าตำรวจลาดตระเวน ฎ. ๑๐๗๒/๒๔๖๖ แปลกฎหมาย ๑๐๘ คดีตำรวจ ทศวรรษ ๒ พุทธศักราช ๒๔๗๑-๒๔๘๐ คดีที่ ๓. เล่นพลิกแพลงจากประเภทที่ได้รับอนุญาต ฎ. ๖๐/๒๔๗๘ น. ฟ้องการพนัน, ไพ่ คดีที่ ๔. คุณจ่าฟ้องสินเดิม, ผัวเมีย ฎ. ๙๒๕/๒๔๗๘ ขายฝาก ไถ่ถอน ๑๐๘ คดีตำรวจ ทศวรรษ ๓ พุทธศักราช ๒๔๘๑-๒๔๙๐ คดีที่ ๕ กล่าวโทษตำรวจขู่เอาเงิน ฎ. ๒๔๖/๒๕๔๙ หมิ่นประมาทเจ้าพนักงาน คดีที่ ๖. นายสิบตำรวจกล่าวหาพระภิกษุบ้าผู้หญิง ฎ. ๔๔๘/๒๔๘๙ หมิ่นประมาท ๑๐๘ คดีตำรวจ ทศวรรษ ๔ พุทธศักราช ๒๔๙๑- ๒๕๐๐ คดีที่ ๗. เรียกค่าเสียหายจากพลตำรวจ ฎ. ๑๒๕๗/๒๔๙๓ อำนาจฟ้องละเมิด คดีที่ ๘ มีผู้แจ้งให้จับได้โดยไม่ต้องมีหมายจัยหมายค้น ฎ. ๖๑/๒๔๙๘ จับในที่รโหฐาน คดีที่ ๙. ตำรวจสมคบกันใช้อาวุธขู่เข็ญเก็บเอาทรัพย์ ฎ. ๒๒๗/๒๔๙๘ ปล้นทรัพย์ คดีที่ ๑๐. นายร้อยตำรวจเอกน้อม ฟ้องขับไล่ ฎ. ๑๗๕๐/๒๔๙๘ เลิกสัญญา เช่าทรัพย์ คดีที่ ๑๑. นายร้อยตำรวจตรีชวน ฟ้องขับไล่ ฎ. ๗๗๒/๒๔๙๙ ขับไล่ เช่าช่วง คดีที่ ๑๒. ผู้ต้องหาหลบหนีเข้าเมือง ฎ. ๑๗๓๕/๒๔๙๙ ตม. ฟ้องผิดสัญญาประกัน คดีที่ ๑๓. การบรรยายฟ้องเคลือบคลุม ฎ. ๗๗๕/๒๕๐๐ ตำรวจฆ่าคนโดยเจตนา ๑๐๘ คดีตำรวจ ทศวรรษ ๕ พุทธศักราช ๒๕๐๑-๒๕๑๐ คดีที่ ๑๔. ตำรจรถไฟยักยอกของหลวง ฎ. ๓๘๑/๒๕๐๕ ทุจริตต่อหน้าที่ คดีที่ ๑๕. ฟ้องกรมตำรวจ โดยอธิบดี ฎ. ๑๕๐/๒๕๐๖ อำนาจฟ้อง โต้แย้งสิทธิ คดีที่ ๑๖. จดทะเบียนสมรส บุตรนอกสมรสตำรวจ ฎ. ๑๒๘๕/๒๕๐๘ อำนาจฟ้อง คดีที่ ๑๗. ควบคุมบุคคลผู้เป็นภัยต่อสังคม ฎ. ๒๙๘/๒๕๐๙ ความผิดต่อหน้าที่ยุติธรรม คดีที่ ๑๘ กรมตำรวจฟ้อง ""นายตำรวจ"" ฎ. ๕๗๑/๒๕๐๙ อำนาจฟ้องละเมิด คดีที่ ๑๙. ตำรวจผู้เสียหาย อำนาจฟ้อง ฎ. ๑๐๘๓/๒๕๑๐ ความผิดต่อชีวิต ๑๐๘ คดีตำรวจ ทศวรรษ ๖ พุทธศักราช ๒๕๑๑-๒๕๒๐ คดีที่ ๒๐. ร้อยตำรวจตรีพอพลฟ้องประกัน ฎ. ๑๐๘๖/๒๕๑๒ ล้มละลาย คดีที่ ๒๑. ""ตำรวจ"" ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ ฎ. ๑๔๕๐/๒๕๑๓ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ คดีที่ ๒๒. ครอบครองโดยละเมิด ฎ. ๑๑๒๔/๒๕๑๘ ตำรวจบุกรุก คดีที่ ๒๓. ตำรวจยักยอกของหลวง ฎ. ๑๒๖๔/๒๕๑๘ เจ้าพนักงานยักยอก คดีที่ ๒๔. พลตำรวจเมาสุราเอาลูกระเบิดโยนใส่นายตำรวจ ฎ. ๒๑๕๓/๒๕๑๙ คดีที่ ๒๕. นายสิบตำรวจต้องโทษหลายบท ฎ. ๒๒๖๖-๒๒๗๘/๒๕๑๙ เอกสารสิทธิ คดีที่ ๒๖. ส่งผู้ร้ายข้ามแดน ฟ้อง ""กรมตำรวจ"" ฎ. ๙๖๔/๒๕๒๐ ของกลางที่ยึดไว้ คดีที่ ๒๗. คุณจ่าฟ้องขับรถยนต์โดยประมาท ฎ. ๒๕๐๔/๒๕๒๐ ทุนทรัพย์ ๑๐๘ คดีตำรวจ ทศวรรษ ๗ พุทธศักราช ๒๕๒๑ -๒๕๓๐ คดีที่ ๒๘. ผู้เสียหาย ฎ. ๓๙๒/๒๕๒๒ ""ตำรวจ"" คุมขังผิดกฎหมาย คดีที่ ๒๙. กฎหมาย สนธิสัญญา ฎ. ๘๗๓/๒๕๒๓ ""ตำรวจ"" คุมขังผิดกฎหมาย คดีที่ ๓๐. ฟ้อง ""กรมตำรวจ"" คืนปืนแก่ทายาท ฎ. ๑๗/๒๕๒๔ ตำรวจริบทรัพย์สิน คดีที่ ๓๑. พ.ต.ท. แสน มีชัย ฟ้อง พล.ต.ต. ประทินฯ ฎ. ๓๒/๒๕๒๘ ข้อเท็จจริงห้ามฎีกา คดีที่ ๓๒. ตำรวจค้นในที่รโหฐานฟ้อง พ.ต.ท. นิวัชน์ฯ ฎ. ๑๑๓/๑๕๒๘ ข้อกฎหมายไม่เป็นสาระ คดีที่ ๓๓. พนักงานสอบสวนฟ้องไม่ชอบ ฎ. ๒๒๒๓/๒๕๒๘ ปล่อยชั่วคราว คดีที่ ๓๔. ความสงบเรียบร้อย หลายกระทง ฎ. ๔๕๘/๒๕๒๘ ตำรวจบุกรุกทำไม้ในป่า คดีที่ ๓๕. ตำรวจค้ายาเสพติด ฎ. ๒๔๗๐/๒๕๒๘ เพิ่มโทษ ๓ เท่า คดีที่ ๓๖. เจ้าพนักงานตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ฎ. ๒๙๒๒/๒๕๒๘ ยึดของกลางรถยนต์ คดีที่ ๓๗. กรมตำรวจฟ้องเรียกค่าเสียหาย ฎ. ๓๑๐๙/๒๕๒๘ สัญญา เบี้ยปรับ คดีที่ ๓๘. ทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้น, จับ ฎ. ๓๒๔๓/๒๕๒๘ ขัดขวางเจ้าพนักงาน คดีที่ ๓๙. หลอกต้ม ร.ต.อ. บุญสืบฯ ฎ. ๓๘๐๓/๒๕๒๘ บรรยายฟ้อง คดีที่ ๔๐. ค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น ฎ. ๔๗๙๑/๒๕๒๘ ตำรวจ ชั้นผู้ใหญ่ คดีที่ ๔๑. ละเมิดตำรวจ ค่าขาดอุปการะ ฎ. ๕๖๐๘/๒๕๓๐ ฟังข้อเท็จจริงใหม่ ๑๐๘ คดีตำรวจ ทศวรรษที่ ๘ พุทธศักราช ๒๕๓๑ ถึงปัจจุบัน คดีที่ ๔๒. นำ วิ.แพ่ง มาใช้ฟ้อง ร.ต.ท. วินิจฯ ฎ. ๙๕๗/๒๕๓๑ ฎีกาไม่เป็นสาระแก่คดี คดีที่ ๔๓. กรมตำรวจฟ้อง ""จ่านายสิบตำรวจการเงิน"" ฎ. ๑๔๓๖/๒๕๓๑ ผู้แทนนิติบุคคล คดีที่ ๔๔. ผู้ร้องรู้ร่วมทำผิดไม่คืนรถยนต์ของกลาง ฎ. ๒๔๒๙/๒๕๓๑ ริบทรัพย์สิน ขอคืน คดีที่ ๔๕. จ่าฯ ข่มขู่ ให้รับสารภาพ ฎ. ๒๘๒๒/๒๕๓๑ ตำรวจทำร้ายร่างกาย คดีที่ ๔๖. บรรยายฟ้อง ตม. รีดไถ ฎ. ๓๒๐๐/๒๕๓๑ เบิกความเท็จ คดีที่ ๔๗. จ่ายเช็คประกันหนี้ ฎ. ๓๓๒๕/๒๕๓๑ เช็คตำรวจ ""เด้ง!"" คดีที่ ๔๘. กรมตำรวจฟ้อง ""นายตำรวจการเงิน"" ฎ. ๓๖๕๖/๒๕๓๑ ละเมิด จงใจ เลินเล่อ คดีที่ ๔๙. สิทธิของ ""ตำรวจ"" บุคคลภายนอก ฎ. ๓๗๙๙/๒๕๓๑ เฉลี่ยทรัพย์ คดีที่ ๕๐. ตำรวจลาดกระบังเรียกทรัพย์สิน ฎ. ๖๒๖๓/๒๕๓๑ จำคุกรองสารวัตรรีดไถ คดีที่ ๕๑. หนังสือพิมพ์หมิ่นประมาทนายตำรวจ ฎ. ๓๗๓/๒๕๓๒ ความชอบธรรม คดีที่ ๕๒. อำนาจฟ้อง ฎ. ๑๗๔๖/๒๕๓๒ โต้แย้งสิทธิ คดีที่ ๕๓. ผู้จัดการมรดก พล.ต.ต. จิตติ คีระสมบูรณ์ ฎ. ๕๓๙/๒๕๓๒ ความสงบเรียบร้อย คดีที่ ๕๔. ฟ้อง ร.ต.ท. วิรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ฎ. ๖๐๒/๒๕๓๒ ฎีกาปัญหาข้อเท็จจริง คดีที่ ๕๕. จำคุกพนักงานสอบสวนปลอมลายมือชื่อ ฎ. ๙๓๑/๒๕๓๒ ทำปลอมเอกสารราชการโดยมิชอบ คดีที่ ๕๖. ฟ้อง พ.ต.ท. ประสิทธิ์ฯ ฐานหมิ่นประมาท ฎ. ๑๐๑๑/๒๕๓๒ อายุความคดีอาญา คดีที่ ๕๗. คุณจ่าปลอมพินัยกรรม ฎ. ๒๖๕/๒๕๓๕ คำท้า คดีที่ ๕๘. ร.ต.อ. สันติภาพ ฟ้องชำระเงิน ฎ. ๑๑๐๙/๒๕๓๕ ขยายระยะเวลา คดีที่ ๕๙. ด.ต. ชุมพลฯ ร้องมรดก ฎ. ๑๐๔๓/๒๕๓๖ ฟ้องซ้ำ คดีที่ ๖๐. ฟ้องคุณจ่า ใส่ความรีดไถ ฎ. ๑๐๘๕/๒๕๓๖ ความผิดต่อตำแหน่งราชการ คดีที่ ๖๑. ร.ต.ต. วิน วันหวัง ปลอมคำสั่งแต่งตั้งตน ฎ. ๑๘๑๙/๒๕๓๒ ปลอมเอกสารขอบรรจุ คดีที่ ๖๒. ร.ต.ต. ถวิล เรืองศรี ฟ้องภริยา ฎ. ๒๕๘๔/๒๕๓๒ สินสมรส คดีที่ ๖๓. พงส.สีคิ้ว ฟ้องเบี้ยปรับ ฎ. ๒๘๔๓/๒๕๓๒ ปล่อยชั่วคราวคดีเช็ค คดีที่ ๖๔. จำคุกคุณจ่าอ้างฆ่าวิสามัญฆาตกรรม ฎ. ๓๑๐๐/๒๕๓๒ อำนาจสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง คดีที่ ๖๕. สหกรณ์ ๓ ล้อมวลชนฟ้อง ""กรมตำรวจ ฎ. ๓๑๔๔/๒๕๓๒ โควต้าป้ายทะเบียน ๓ ล้อ คดีที่ ๖๖. ส.ต.ท. ยุทธนา ปลอมเอกสารราชการ ค. ๑๒๔/๒๕๓๓ ให้เอกสารปลอม คดีที่ ๖๗. ฟ้อง ร.ต.ท. สมบูรณ์ กับพวกแจ้งความเท็จ ฎ. ๗๖๑/๒๕๓๓ บรรยายฟ้อง คดีที่ ๖๘. ส.ต.ท. ไพแก้ว ฟ้องละเมิดแซงเข้าเส้นทันที ฎ. ๘๒๖/๒๕๓๓ พรบ. จราจรทางบก, ตัดหน้า คดีที่ ๖๙. กล่าวหาสารวัตรกำนันจับชาวบ้านหากินกับตำรวจ ฎ. ๑๐๓๔/๒๕๓๓ หมิ่นประมาท คดีที่ ๗๐. พงส. สน. บางพลัด ฟ้องทนายใหญ่ ฎ. ๑๒๗๕/๒๕๓๓ สัญญาต่างตอบแทน คดีที่ ๗๑. คุณจ่าหลอกลวงให้ขายแรงงานสิงคโปร์ ฎ. ๑๘๘๘/๒๕๓๓ พรบ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน คดีที่ ๗๒. ด.ต. สมศักดิ์ กับพวกริบเงินมัดจำ ฎ. ๒๒๓๓/๒๕๓๓ ตีความสัญญา คดีที่ ๗๓. ร.ต.ท. พิชัย กับพวกฟ้อง ""กรมตำรวจ"" ฎ. ๒๙๘๙/๒๕๓๓ ละเมิดสิทธิให้เกิดเสียหาย คดีที่ ๗๔. เพิกถอนนิติกรรม ร.ต.ต. สอาด ผิวฝาด ฎ. ๓๙๑๙/๒๕๓๓ จัดการสินสมรส คดีที่ ๗๕. พล.ต.ต. ชวลิต ตามไทย ฟ้อง ""กระทรวงมหาดไทย"" ฎ. ๓๐๙/๒๕๓๔ ละเมิดลงทัณฑ์มัวหมอง คดีที่ ๗๖. คุณจ่ายืมรถยนตร์ไปพลิกคว่ำ ฎ. ๑๘๙๒/๒๕๓๕ บิดามารดารับผิด ละเมิด คดีที่ ๗๗. พ.ต.ท. มีระ แย้มศรี ฟ้องขับไล่ ฎ. ๒๕๔๕/๒๕๓๕ คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ คดีที่ ๗๘. คุณจ่าฟ้องขับไล่โดยมิชอบ ฎ. ๓๐๖๓-๓๐๖๔ ยึดถือครอบครองที่ดิน คดีที่ ๗๙. หลอกเงินคุณจ่าซื้อที่ดิน ฎ. ๓๑๔๙/๒๕๓๕ ฉ้อโกง บรรยายฟ้อง คดีที่ ๘๐. พงส.สน. บางซื่อ ฎ. ๓๔๑๔/๒๕๓๕ ปล่อยชั่วคราว คดีที่ ๘๑. บังคับให้ ส.ต.ท. แสนง กับพวก โอนที่กรรมสิทธิ์ที่ดิน ฎ. ๓๕๕๔/๒๕๓๕ เพิกถอนการฉ้อฉล คดีที่ ๘๒. ผู้กระทำผิดเป็นตำรวจไม่ใช่ ""เหตุบรรเทาโทษ"" ฎ ๔๐/๒๕๓๖ ไม่เข้าเหตุบรรเทาโทษ คดีที่ ๘๓. พ.ต.ท. สืบศักดิ์ฯ เบิกความเท็จ ฎ. ๑๔๖/๒๕๓๖ นำสืบพยานหลักฐานเท็จ คดีที่ ๘๔. ฟ้อง ส.ต.ท. อนันต์ฯ เคลือบคลุม ฎ. ๒๘๐/๒๕๓๖ บรรยายฟ้อง คดีที่ ๘๕. ฟ้อง ส.ต.ท. อนันต์ฯ เคลือบคลุม ฎ. ๒๘๐/๒๕๓๖ บันดาลโทสะ ทำชู้สบประมาท คดีที่ ๘๖. จุฬาฯ ฟ้อง ส.ต.ท. นิดทูล กับพวก ฎ. ๔๘๒/๒๕๓๖ อายุความ ล้มละลาย คดีที่ ๘๗. ด.ต. ชุมพล ทองอินทร์ ฟ้องพินัยกรรมปลอม ฎ. ๑๐๔๓/๒๕๓๖ ฟ้องซ้ำ คดีที่ ๘๘. ด.ต. ปลอมเอกสาร,เบิกความเท็จ ฎ. ๑๗๙๗/๒๕๓๖ เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่มิชอบ คดีที่ ๘๙. ฟ้องคุณจ่าให้ชำระหนี้ ฎ. ๒๐๙๔/๒๕๓๖ ฟ้องซ้ำ คดีที่ ๙๐. จำคุกนายตำรวจ นักสะสมอาวุธสงคราม ฎ. ๒๐๙๕/๒๕๓๖ ฝ่าฝืน พรบ. อาวุธปืน คดีที่ ๙๑. ฟ้องนายทะเบียนคนต่างด้าว สวญ. สภ.อ. เมือง อุบลฯ ฎ. ๒๑๖๒/๒๕๓๖ ระเบียบกรมตำรวจ คดีที่ ๙๒. แบ๊งค์กรุงเทพฟ้อง ร.ต.ท. ศุภชัยฯ กับพวก ฎ. ๒๑๖๖/๒๕๓๖ แก้ไขคำฟ้อง คดีที่ ๙๓. กรมตำรวจจะชดใช้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ฐานออกทะเบียนสิทธิ ฎ. ๒๒๐๘/๒๕๓๖ ละเมิด รับผิดชดใช้ คดีที่ ๙๔. เหตุยกเว้นความผิด พ.ต.ท. ศุภศักดิ์ ยศหาร ฎ. ๒๒๑๒/๒๕๓๖ หมิ่นประมาท คดีที่ ๙๕. จ่าสิบตำรวจหญิง เช็คเด้งหลายฉบับ ฎ. ๔๔๑๐-๔๔๑๑/๒๕๓๖ หักวันคุมขัง หลายกรรม คดีที่ ๙๖. บวส. ฟ้องบังค้บ พ.ต.อ. วิโรจน์ฯ ผู้ค้ำ ฎ. ๔๖๐๗/๒๕๓๖ อายุความ= ค้ำประกัน ๑๐ ปี คดีที่ ๙๗. พงส. สน.สุทธิสาร ฟ้องผิดสัญญาประกัน ฎ. ๔๗๙๒/๒๕๓๖ ปล่อยชั่วคราว คดีที่ ๙๘. ฟ้องขับไล่นายตำรวจพร้อมบริวาร ฎ. ๔๘๖๕/๒๕๓๖ สินส่วนตัวก่อนสมรส คดีที่ ๙๙. ส.ต.ท.ชูชาติ ผูกโพธิ์ ร้องจัดการมรดก ฎ. ๔๙๔๕/๒๕๓๖ ต่อผู้จัดการมรดก คดีที่ ๑๐๐. รู้แล้วว่าเป็นเท็จยื่นฟ้องโจทก์ ฎ. ๔๙๗๖/๒๕๓๖ ละเมิด ใช้สิทธิไม่สุจริต คดีที่ ๑๐๑. ผลักอกและด่า ร.ต.ท. และ ร.ต.ต. ขณะปฏิบัติหน้าที่ ฎ. ๕๔๘๙/๒๕๓๖ ดูหมิ่น ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน คดีที่ ๑๐๒ ฟ้องภาระจำยอม พ.ต.ท. ฉัตรชัยฯ กับพวก ฎ. ๕๕๘๓/๒๕๓๖ ภาระจำยอม โดยอายุความ คดีที่ ๑๐๓ ทิ้งฟ้อง ร.ต.อ.ณรงค์ฯ กับพวก ฎ. ๕๕๘๙/๒๕๓๖ กระบวนพิจารณาผิดระเบียบ คดีที่ ๑๐๔. คนไทยเสียสัญชาติไทยฟ้อง สวญ. สภ.อ. เมืองอุบลฯ ฎ. ๓๖๕/๒๕๓๗ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว คดีที่ ๑๐๕. พ.ต.ท. นิยม เอื้อสุนทรวัฒนา ฟ้องขับไล่ ฎ. ๓๘๐/๒๕๓๗ พิพากษาไม่เกินคำขอ คดีที่ ๑๐๖. ตำรวจน้ำตรวจค้นจับกุมกรรโชกเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ฎ. ๕๐๐/๒๕๓๗ เจ้าพนักงานเรียกรับสินบน คดีที่ ๑๐๗. กรมตรวจเรียกสินไหม ""ร.ต.อ. นพมิตร สุทธิกรฯ"" ฎ. ๕๔๑/๒๕๓๗ เชื่องช้า ละเมิดขาดอายุความ คดีที่ ๑๐๘. ตำรวจยิงปืนใหญ่ในหมู่บ้านเวลากลางคืน ฎ. ๖๘๘/๒๕๓๗ ฎีกาปัญหาข้อเท็จจริง"

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 372 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 120.60 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup