0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

สำนักพิมพ์ :

หมวดหมู่ :

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 70.00 ฿

เกี่ยวกับ

งานชิ้นนี้ ผู้เขียนพยายาม อธิบายตามความเข้าใจส่วนตัวเป็นหลัก เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพยายามอ้างอิงข้อมูลอันหน้าเชื่อถือประกอบการเขียนไปด้วย รวมไปถึงใส่ความรู้สึกนึกคิด หรือความคิดเห็นส่วนตัวลงไปในงานชิ้นนี้ วัตถุประสงค์ที่จัดทำบทความขนาดสั้นเล่มนี้ คือเพื่อใช้เป็นการทวนในการสอบวัดคุณสมบัติ (QE.) ของภาคการศึกษาที่ 2/2563 ของโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อันผู้เขียนได้ศึกษาอยู่ในขณะนั้น ซึ่งจะทำการสอบในวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ในหมวดวิชาเอกนโยบายสาธารณะ กระนั้นจึงได้เร่งพยายามรวมรวมเอกสาร และอ่านทบทวนเพื่อให้ทันกับการสอบในครั้งนี้ ผู้เขียนมีความเชื่อว่าหากอ่านแล้วจะจำไม่ได้ หรือไม่ดีเท่าที่ควร จึงตัดสินใจรวบรวมเป็นบทความขนาดสั้นๆ ไว้เป็นเล่มเสียเลย เพื่อไม่ให้หลงลืมมากเกินไป ซึ่งก็แน่ละในหมวดวิชาเอกนโยบายสาธารณะนั้น ประกอบไปด้วย 3 กระบวนวิชาใหญ่ได้แก่ 1) วิชานโยบายศาสตร์ 2) วิชากระบวนการนโยบายสาธารณะในประเทศไทย และ 3) สัมมนานโยบายการพัฒนาท้องถิ่นไทย ซึ่งทั้ง 3 กระบวนวิชานี้มีความเกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกันและสอบผ่านในคร์อสเป็นที่เรียบร้อย และผลการเรียนก็เป็นที่น่าพอใจ แต่ก็ต้องมาสอบวัดคุณสมบัติ (QE.) อีกรอบก่อนสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ตามระเบียบของบังคับของทางมหาวิทยาลัย เหนือสิ่งอื่นใดงานชิ้นนี้ก็จะพอมีประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านอยู่บ้างไม่มากก็น้อย สิ่งที่บรรจุอยู่ในงานชิ้นนี้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน โดยทั่วไป และหลักรัฐศาสตร์ทั่วไปที่ประชาชนควรทราบ และการกำหนอนโยบายสาธารณะ นำนโยบายไปปฏิบัติ การประเมินนโยบาย อธิบายถึงการปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วงที่ 2 กล่าวถึงหลักการกระจายอำนาจ พอสังเขป รวมไปถึงการระบุข้อดี-ข้อเสีย พอประมาณ งานชิ้นนี้จึงสั้นที่สุด เท่าที่ความสามารถอันน้อยนิดจะพึงกระทำได้ และผู้เขียนเองก็ไม่พอใจในสิ่งที่เขียนหรือเรียบเรียงออกไปเท่าที่ควร อยากจะแก้ตัวว่า ไม่มีเวลา ก็กระไรอยู่ แต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้สนใจอยู่บ้างพอสมควร

รายละเอียด

ISBN : 978-616-586-014-7

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 36 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 13.12 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ เดือนกระจ่าง

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup