0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 120.00 ฿

เกี่ยวกับ

รัฐศาสตาร์ รัฐศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการรัฐ การเมือง การปกครอง รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งการศึกษาวิชารัฐศาสตร์นั้น เป็นการศึกษาในลักษณะของสหวิทยาการ กล่าวคือ ต้องอาศัยศาสตร์หลาย ๆ ศาสตร์เข้ามาประกอบการศึกษา อธิบายภาวะต่าง ๆ ทางสังคมที่เกิดขึ้นได้ สาขารัฐศาสตร์ โดยส่วนใหญ่ จะแบ่งออกเป็น 3 สาขา คือ สาขาการเมืองการปกครอง การปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารรัฐกิจ, สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, สาขารัฐประศาสนศาสตร์ บางมหาวิทยาลัยในปัจจุบันจะมีเพิ่มสาขาวิชาออกไปอีก การศึกษารัฐศาสตร์นั้น มุ่งทำความศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางการเมืองและสังคมที่แวดล้อมตัวเรา โดยจะเรียนเกี่ยวกับปรัชญาและความคิดทางการเมืองเช่น รัฐธรรมนูญ รัฐสภา พรรคการเมือง การเลือกตั้งและปัญหาทางการเมือง และสังคมที่สำคัญๆ เช่น ธุรกิจกับการเมือง ทหารกับการเมือง การเมืองของผู้ใช้แรงงาน ชาวนา เป็นต้น และมุ่งทำความเข้าใจกับระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ มีความสำคัญทั้งต่อภาครัฐบาลและภาคเอกชน เพราะแต่ละประเทศไม่ได้อยู่กันอย่างโดดเดี่ยว ความกินดีอยู่ดีของประชาชนในแต่ละประเทศ ความสำเร็จในธุรกิจการค้าต้องอาศัยความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ นโยบายต่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศ ศึกษาเรื่องการบริหารและการจัดการในหน่วยงานและองค์การต่าง ๆ ภายใต้ภาวะแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงและศึกษาเกี่ยวกับระบบราชการ และหน่วยงานของรัฐ ประเภทต่าง ๆ การบริหารบุคคล การคลัง งบประมาณ และการวางแผนจัดทำโครงการ เทคโนโลยีการบริหาร ศึกษาผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชน รัฐศาสตร์นั้นศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคมและวัฒนธรรม ในฐานะที่เป็นสิ่งนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้โครงสร้างและการจัดระเบียบ แต่ละสังคมที่แตกต่างกันตามลักษณะวัฒนธรรม และศึกษาการประยุกต์หลักการประยุกต์หลักวิชาเพื่อการปฏิบัติตามลักษณะวัฒนธรรม ศึกษาการประยุกต์หลักวิชาเพื่อการปฏิบัติงานและการพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานในระบบงานยุติธรรม ได้แก่ ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ และคุมประพฤติ วิชาที่เรียนเน้นหนักไปในเรื่องหลักและทฤษฎีการบริหาร กระบวนการและการบริหารคดี หลักการสืบสวนสอบสวน ทฤษฎีทางอาญาวิทยา การบังคับใช้กฎหมาย การป้องกันอาชญากรรมและปัญหาสังคม หลักยุติธรรมชุมชน และการแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดในสังคม ตลอดทั้งการบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในองค์กร ข้อดีของการศึกษารัฐศาสตร์ คือ คนเราได้เรียนรู้วิถีการปกครองของมนุษย์ตั้งแต่ในอดีตและปัจจุบัน ตลอดทั้งการพยากรณ์รูปแบบการปกครองที่มีความสมบูรณ์แบบและความทันสมัยมากขึ้นในอนาคต นักปรัชญารัฐศาสตร์สามารถที่จะพยากรณ์และสร้างโลกแห่งอนาคตในแบบมโนคติของตนได้ จากการที่ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงเป็นระบบเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัลมากขึ้น ทำให้รูปแบบการเมืองการปกครองต้องเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมยุคใหม่ ดังนั้นรัฐศาสตร์ที่ดีจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุ่งรูปแบบโครงสร้างของการศึกษาได้ด้วย เรียกว่า รัฐศาสตร์สมัยใหม่ ข้อดีของการศึกษารัฐศาสตร์นอกจากการที่เราจะได้เรียนรู้วิถีการปกครองของมนุษย์ในอดีตและปัจจุบันแล้ว เรายังจะได้ร่วมกันเขียนบันทึกประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์สมัยใหม่อีกด้วย

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 103 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 27.68 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ ดร.เชาวฤทธิ์ ทรัพย์สวัสดิ์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17