0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 179.00 ฿

เกี่ยวกับ

"ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เป็นตำราอธิบายความรู้พื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญที่ทุกคนควรรู้และเข้าใจ เพื่อจักสามารถรู้จัก เข้าใจและเคารพกฎหมาย ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายทั้งของตนเองและของผู้อื่น ในตำราแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๓ ส่วน อันประกอบด้วย ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของกฎหมาย บ่อเกิดของกฎหมาย การแบ่งประเภทของกฎหมาย การบังคับใช้และการตีความกฎหมาย ส่วนที่ ๒) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่เรื่องว่าด้วยบุคคล ประเภทของทรัพย์ นิติกรรมสัญญา หนี้ ครอบครัวและมรดก และส่วนที่ ๓) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ซึ่งอธิบายถึงหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา โครงสร้างความรับผิดทางอาญา และกฎหมายอาญาภาคความผิดว่าด้วยความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม อันได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตำราเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ศึกษาวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปในระดับปริญญาตรี ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เป็นตำราอธิบายความรู้พื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญที่ทุกคนควรรู้และเข้าใจ เพื่อจักสามารถรู้จัก เข้าใจและเคารพกฎหมาย ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายทั้งของตนเองและของผู้อื่น ในตำราแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๓ ส่วน อันประกอบด้วย ๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของกฎหมาย บ่อเกิดของกฎหมาย การแบ่งประเภทของกฎหมาย การบังคับใช้และการตีความกฎหมาย ส่วนที่ ๒) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่เรื่องว่าด้วยบุคคล ประเภทของทรัพย์ นิติกรรมสัญญา หนี้ ครอบครัวและมรดก และส่วนที่ ๓) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ซึ่งอธิบายถึงหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา โครงสร้างความรับผิดทางอาญา และกฎหมายอาญาภาคความผิดว่าด้วยความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม อันได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตำราเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ศึกษาวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปในระดับปริญญาตรี ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป "

รายละเอียด

ISBN : 978-616-556-199-0

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 320 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 279.09 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว