Excel Special: การเขียนสูตรข้ามชีตข้ามไฟล์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้น Apply

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,290.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 110 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 11 ชั่วโมง 22 นาที

สามารถเขียนสูตรเพื่อดึงข้อมูลจากหลาย ๆ ชีต ไปใช้งานได้แบบอัตโนมัติ

สามารถเขียนสูตรเพื่อดึงข้อมูลจากหลาย ๆ ไฟล์ ไปใช้งานได้แบบอัตโนมัติ

เกี่ยวกับคอร์สนี้

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1) สามารถสร้าง Hyperlink ไปยังชีตต่าง ๆ ได้แบบอัตโนมัติ
2) สามารถสร้าง Hyperlink ไปยังไฟล์ต่าง ๆ ได้แบบอัตโนมัติ
3) สามารถเขียนสูตรเพื่อดึงข้อมูลจากชีตต่าง ๆ ไปใช้งานได้แบบอัตโนมัติ 
4) สามารถเขียนสูตรเพื่อดึงข้อมูลจากไฟล์หลาย ๆ ไฟล์ไปใช้งานได้แบบอัตโนมัติ 
5) สามารถนำความเข้าใจในส่วนของ ข้อมูล สูตร และMacro ไปประยุกต์ใช้งานร่วมกันได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1) คนที่ต้องการสร้างสูตร Link ข้ามชีต/ข้ามไฟล์ให้ได้ด้วยตนเอง
2) คนที่ต้องการต่อยอดความรู้ในส่วนของสูตร SUMIF/IF/VLOOKUP มาผสมผสานกับ Macro&VBA เพื่อทำให้การสร้างสูตร Link ข้ามชีตข้ามไฟล์ได้แบบอัตโนมัติ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
1) ต้องเข้าใจเรื่องการจัดเก็บข้อมูล และสามารถใช้สูตร SUMIF/IF/VLOOKUP เป็นมาก่อน
2) หากมีความเข้าใจเรื่อง Macro & VBA มาบ้าง จะทำให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น

คอร์สต่อเนื่อง/เกี่ยวเนื่อง
1) Excel Database & PivotTable จัดการข้อมูลทำรายงานอัตโนมัติ
https://www.skilllane.com/courses/Excel-Database-Pivot-Table

2) Excel Special Formulas ประยุกต์ใช้สูตรตั้งแต่ ก-ฮ
https://www.skilllane.com/courses/Excel-Special-Formulas

3) Excel Macro & VBA LV.1 ให้ Excel ทำงานให้แบบอัตโนมัติ
https://www.skilllane.com/courses/Excel-Macro-VBA

4) Power Query จัดการข้อมูลอย่างทรงพลังบน Excel
https://www.skilllane.com/courses/power-query-for-excel-user

ผู้สอน

สมเกียรติ ช่วยมาก

Microsoft Office Specialist Expert Certified: MOS

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สออนไลน์
7:40
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
2:54
พื้นฐานก่อนเรียนคอร์สนี้
1:28
ทบทวนพื้นฐาน SUMIF/SUMIFS (แบบกระชับ)
4:08
ทบทวนพื้นฐาน VLOOKUP/MATCH (แบบกระชับ)
3:28
ทบทวนพื้นฐาน INDIRECT (แบบกระชับ)
6:32
บทที่ 1: Hyperlink ข้ามชีต
1.1 ภาพรวมการใช้คำสั่ง Hyperlink
9:57
1.2 ภาพรวมการใช้สูตร Hyperlink
10:01
1.3 ภาพรวมการใช้สูตร Hyperlink ร่วมกับ INDIRECT
6:57
1.4 ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาเรื่อง Hyperlink ข้ามชีต
6:15
1.5 ใช้ Macro เข้ามาช่วยแสดงผลชื่อชีตทั้งหมดแบบอัตโนมัติ
32:31
1.6 ใช้ Macro เข้ามาช่วย Hyperlink กลับไปที่ชีต Main Menu
13:03
1.7 สรุปภาพรวม
21:30
แบบทดสอบหลังเรียน
4:21
เฉลยแนวทาง Step 1
3:38
เฉลยแนวทาง Step 2
10:58
เฉลยแนวทาง Step 3
4:00
เฉลยแนวทาง Step 4
7:39
เฉลยแนวทาง Step 5
5:30
เฉลยแนวทาง Step 6
7:29
บทที่ 2: Hyperlink ข้ามไฟล์
2.1 ขั้นตอนการเตรียมการ
8:07
2.2 ทดสอบสร้าง Hyperlink
5:14
2.3 ใช้ Macro เข้ามาช่วย Browse Files...
29:24
2.4 ใช้ Macro เข้ามาช่วยสร้าง Hyperlink
14:36
2.5 ใช้ Macro เข้ามาช่วยสร้าง Hyperlink (ต่อ)
9:20
2.6 สรุป ตั้งข้อสังเกต การตั้งชื่อโฟลเดอร์ ชื่อไฟล์ เพื่อใช้งานร่วมกัน
14:28
บทที่ 3: Workshop เขียนสูตรข้ามชีต
Workshop1: Outcome
1:31
Workshop1: เฉลยแนวทาง
7:04
Workshop2: Outcome
2:15
Workshop2: เฉลยแนวทาง
10:48
Workshop3: Outcome
2:48
Workshop3: เฉลยแนวทาง
9:31
Workshop4: Outcome
2:00
Workshop4: เฉลยแนวทาง
9:48
Workshop5: Outcome
2:57
Workshop5: เฉลยแนวทาง
12:15
Workshop6: Outcome
2:22
Workshop6: เฉลยแนวทาง
5:17
Workshop7: Outcome
0:55
Workshop7: เฉลยแนวทาง
14:26
บทที่ 4: Workshop เขียนสูตรข้ามไฟล์ (Part 1)
4.1 ทดสอบเขียนสูตรลิงก์ข้ามไฟล์ วิธีที่ 1
5:15
4.2 ทดสอบเขียนสูตรลิงก์ข้ามไฟล์ วิธีที่ 2
3:11
4.3 ตั้งข้อสังเกตเรื่องการ Update ในกรณีที่เปิดไฟล์ทั้ง 2 ขึ้นมา
3:10
4.4 ตั้งข้อสังเกตเรื่องการ Update ในกรณีที่เปิดไฟล์ Book2 เพียงอย่างเดียว
3:10
4.5 ตั้งข้อสังเกตเรื่องการ Update ในกรณีที่มีการแก้ไขข้อมูลในไฟล์ Book1
3:29
4.6 ตั้งข้อสังเกตในกรณีที่ไฟล์ Book1 ถูกเปลี่ยนชื่อ ถูกลบ หรือถูกย้ายไปที่อื่น
7:30
4.7 ตั้งข้อสังเกตในกรณีที่ส่งไฟล์ไปให้เจ้านาย หรือนำไปใช้กับเครื่องอื่น ๆ
5:17
Workshop1: Outcome
1:00
Workshop1: เฉลยแนวทาง
4:28
Workshop2: Outcome
1:20
Workshop2: เฉลยแนวทาง
10:54
Workshop3: Outcome
1:01
Workshop3: เฉลยแนวทาง
12:24
Workshop4: Outcome
1:19
Workshop4: เฉลยแนวทาง
9:21
บทที่ 4: Workshop เขียนสูตรข้ามไฟล์ (Part 2)
Workshop1: Outcome
1:30
Workshop1: เฉลยแนวทาง Step 1
2:54
Workshop1: เฉลยแนวทาง Step 2
3:07
Workshop1: เฉลยแนวทาง Step 3
10:13
Workshop1: เฉลยแนวทาง Step 4
9:56
Workshop2: Outcome
1:04
Workshop2: เฉลยแนวทาง Step 1
2:14
Workshop2: เฉลยแนวทาง Step 2
1:35
Workshop2: เฉลยแนวทาง Step 3
5:04
Workshop2: เฉลยแนวทาง Step 4
4:17
Workshop3: Outcome
2:34
Workshop3: เฉลยแนวทาง Step 1
3:03
Workshop3: เฉลยแนวทาง Step 2
2:06
Workshop3: เฉลยแนวทาง Step 3
5:23
Workshop3: เฉลยแนวทาง Step 4
5:16
Workshop3: เฉลยแนวทาง Step 5
5:12
Workshop3: เฉลยแนวทาง Step 6
16:09
Workshop3: เฉลยแนวทาง Step 7
15:48
Workshop3: เฉลยแนวทาง Step 8
1:54
Workshop3: เฉลยแนวทาง Step 9
7:42
Workshop3: เฉลยแนวทาง Step 10
7:10
Workshop3: เฉลยแนวทาง Step 11
10:28
Workshop3: เฉลยแนวทาง Step 12
3:36
Workshop3: เฉลยแนวทาง Step 13
8:10
Workshop3: เฉลยแนวทาง Step 14
4:08
Workshop4: Outcome
1:42
Workshop4: เฉลยแนวทาง Step 1
1:08
Workshop4: เฉลยแนวทาง Step 2
4:07
Workshop4: เฉลยแนวทาง Step 3
2:47
Workshop4: เฉลยแนวทาง Step 4
8:36
Workshop4: เฉลยแนวทาง Step 5
7:35
Workshop5: Outcome
1:04
Workshop5: เฉลยแนวทาง Step 1
0:54
Workshop5: เฉลยแนวทาง Step 2
2:48
Workshop5: เฉลยแนวทาง Step 3
6:43
Workshop5: เฉลยแนวทาง Step 4
7:37
Workshop5: เฉลยแนวทาง Step 5
8:47
Workshop6: Outcome
1:13
Workshop6: เฉลยแนวทาง Step 1
3:00
Workshop6: เฉลยแนวทาง Step 2
3:28
Workshop6: เฉลยแนวทาง Step 3
3:43
Workshop6: เฉลยแนวทาง Step 4
2:21
Workshop6: เฉลยแนวทาง Step 5
2:01
Workshop6: เฉลยแนวทาง Step 6
9:01
Workshop7: Outcome (แบบทดสอบหลังเรียน)
1:13
Workshop7: เฉลยแนวทาง Step 1
1:16
Workshop7: เฉลยแนวทาง Step 2
3:50
Workshop7: เฉลยแนวทาง Step 3
3:50
Workshop7: เฉลยแนวทาง Step 4
2:07
Workshop7: เฉลยแนวทาง Step 5
3:32
Workshop7: เฉลยแนวทาง Step 6
3:38
Workshop7: เฉลยแนวทาง Step 7
9:32
Workshop7: เฉลยแนวทาง Step 8
5:17
Workshop7: เฉลยแนวทาง Step 9
7:13
Workshop7: เฉลยแนวทาง Step 10
14:21