KU-EPT ติวภาษาอังกฤษเข้าเกษตรศาสตร์

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,900.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 20 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 2 นาที

ตะลุยข้อสอบ KU-EPT ไปพร้อมกัน และได้รู้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบครบทุกเนื้อหาที่ต้องเตรียม ได้แก่ Grammar, คำศัพท์, Cloze Test และ Reading

สอนโดยเจ้าของแฟนเพจ “ครูโตโน่ TOEIC 990” และ “CU-TEP Online by KruToNo”

มีเอกสารประกอบให้ download ในคอร์ส

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
KU-EPT ( Kasetsart University English Proficiency Test) คือ ข้อสอบที่วัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อกำหนดในการสมัครศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จะต้องสอบให้ผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย 

คอร์สนี้จะสอนทุกอย่างที่คุณต้องรู้ในการทำข้อสอบให้ได้คะแนนดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
- Grammar
- คำศัพท์
- เทคนิคต่างๆ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ  
1) เข้าใจภาพรวมและรูปแบบของข้อสอบ KU-EPT
2) เข้าใจหลักการในการทำข้อสอบเกี่ยวกับเรื่อง Grammar
3) รู้แนวคำศัพท์ที่มักออกข้อสอบ และการวิเคราะห์คำศัพท์
4) รู้เทคนิคในการวิเคราะห์และเลือกคำตอบสำหรับการทำข้อสอบ KU-EPT

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้ 
- ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
มีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานทั่วไป

ผู้สอน

วันวิชิต บูรณะสิทธิพร (ครูโตโน่)

ครูสอนภาษาอังกฤษ เจ้าของแฟนเพจ "CU-TEP Online by KruToNo"

หลักสูตรของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์
แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์
0:59
แนะนำข้อสอบ KU-EPT
2:28
Grammar
Article/Pronoun
10:56
Tense
15:29
Passive Voice
8:59
Verb แสดงความรู้สึก
7:04
Modal Verb
2:30
Adjective
21:39
Preposition
6:53
Conjunction
18:13
ส่วนขยายในประโยค
10:23
Relative Pronoun
7:37
Another/Other
6:15
Cloze Test
Cloze Test Example 1 : Frankenstein
29:29
Cloze Test Example 2 : Narcissists
24:16
Reading
Short Passage Example 1 : LEDs
28:46
Short Passage Example 2 : Food Sanitation
22:36
Long Passage Example 1 : Parasites in Fish
44:39
Long Passage Example 2 : Technology
51:40
Long Passage Example 3 : CellScope
41:24