Effective Presentation Skills นำเสนอให้โดนใจภายใน 5 นาที

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,990.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 50 นาที

มีเนื้อหาที่สั้น และเข้าใจง่าย

สอนเทคนิคและเครื่องมือในการนำเสนอที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

สอนโดย อาจารย์สุทัศน์ ใหญ่อินทร์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและงานบริการ Communication and Service Professionals

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ทักษะการนำเสนอที่ดีมีความสำคัญและเป็นหัวใจหลักที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของพนักงาน ความสำเร็จขององค์กร ยอดขาย ภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งหลายท่านมักจะละเลยทักษะนี้ เพราะคิดว่าตนเองพูดเป็น พูดเก่ง พูดได้คล่องแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา แต่ในโลกของการทำงานจริง เรื่องง่ายๆ มักจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ เพราะการนำเสนอคือการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่มีองค์ประกอบมาก ไม่ใช่เพียงพูดเก่งเพียงอย่างเดียว แต่ยังประกอบไปด้วยหลายปัจจัย เช่น จังหวะการพูด เทคนิคการใช้น้ำเสียง การใช้ภาษาท่าทาง การออกแบบและวางแผนการนำเสนอ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อความน่าสนใจและความสำเร็จในการนำเสนองาน การขาย การประชุม รวมไปถึงการสื่อสารเรื่องต่างๆ หากเราสามารถออกแบบการนำเสนอให้เข้าใจได้ง่าย สั้น กระชับ ได้ใจความ ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งไว้

คอร์สนี้จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการนำเสนอให้เกิดผลสำเร็จด้วยเทคนิคการนำเสนอขั้นสูง โดยผ่านการเรียนรู้ ผ่านหลักการแบบง่ายๆ แต่ใช้ได้จริง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ได้รู้จุดแข็งของตนเองและจุดที่สามารถพัฒนาได้อีก เพื่อให้เกิดการยกระดับทักษะการนำเสนอ (Attitude Skills)
- ได้พัฒนาทักษะและสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของตนเอง แบบ Before & After (Skills)
- ได้เครื่องมือและเทคนิคการนำเสนอที่ง่ายและใช้ได้จริงด้วยรูปแบบสไตล์ของท่านเอง (Knowledge) 

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- พนักงานองค์กร และผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการนำเสนอของตนเองทุกคน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน ก็สามารถเรียนได้

ผู้สอน

สุทัศน์ ใหญ่อินทร์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและงานบริการ Communication and Service Professionals เทคนิคและสไตล์การบรรยายแบบ ABL(Activity Based Learning )

หลักสูตรของคอร์สนี้

แนะนำคอร์ส
Introduction
1:02
แนะนำเนื้อหาภายในคอร์ส
5:52
Effective Presentation Skills
1. ประเด็นที่เราจะแลกเปลี่ยนกัน
10:04
2. 3D Presentation Skills Model - Part 1
10:44
3. 3D Presentation Skills Model - Part 2
19:43
4. 4P Steps Presentation to convince your board
5:46
5. บุคลิกภาพการนำเสนอ
21:25
6. คำถามและข้อโต้แย้ง
20:15
7. Slide Presentation Design
15:46