10 Tools for Supervisory Skill

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,290.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 26 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 30 นาที

สอนทักษะการเป็นหัวหน้างาน ครบทุกด้านที่คนเป็นหัวหน้างานควรรู้

สอนทักษะหลายด้านสำหรับหัวหน้างาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนโดย

เกี่ยวกับคอร์สนี้

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน มีความสำคัญและจำเป็นต่อการทำหน้าที่ผู้บังคับบัญชา เป็นปัจจัยเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลประสบผลสำเร็จ เพราะเมื่อไหร่ที่หัวหน้างานแสดงบทบาทภาวะผู้นำ เมื่อนั้นพนักงานก็จะมีขวัญและกำลังใจดีและมีเพิ่มมากขึ้น ขวัญและกำลังใจเสมือนดั่งกำลังภายในเป็นแรงบวกแรงเพิ่ม แรงเสริมที่ช่วยให้พนักงานมีพลังทำงานมากขึ้น เสร็จเร็วขึ้น เป็นแรงฮึดให้เอาชนะ ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่มีการต้นทุนค่าใช้จ่าย ดังนั้นการสอน สื่อสารให้หัวหน้างานมีความเป็นผู้นำ และแสดงออกมาซึ่งกิจกรรมภาวะผู้นำจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็น

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ 
1. เพื่อให้หัวหน้างาน รู้จัก เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ
2. เพื่อให้หัวหน้างาน แสดงบทบาทภาวะผู้นำในการปกครอง ดูแลสร้างแรงจูงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานตามเป้าหมายในแต่ละวัน
3. เพื่อให้หัวหน้างาน มีความกล้า มีความมั่นใจ ในการมอบหมายงาน การติดตามงาน การสอนงาน ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
4. เพื่อให้หัวหน้างาน มีความรู้ความเข้าใจในหลักของการสร้างทีมงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
พนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป หรือผู้ที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง (PROMOTE) 

ผู้สอน

มงคล กรัตะนุตถะ

วิทยากร นักเขียน ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกและการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทนำ
แนะนำคอร์สออนไลน์
1:35
บทนำ
5:33
ทักษะที่ 1 บทบาทการเป็นหัวหน้างานที่ดี
1.1 หัวหน้างานแตกต่างจากลูกน้องอย่างไร
1:54
1.2 บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
4:07
1.3 คุณสมบัติที่ดีของสุดยอดหัวหน้างานที่มีภาวะผู้นำ
12:34
ทักษะที่ 2 การสร้างผู้นำที่มีภาวะผู้นำ
2.1 คำถาม เราอยากมีผู้นำแบบไหน
5:00
2.2 ผู้นำ 3 สไตล์
2:58
2.3 10 พฤติกรรมของผู้นำที่ไม่มีภาวะผู้นำ VS ผู้นำที่มีภาวะผู้นำ
7:20
2.4 ปรัชญาการเป็นผู้นำของโดราเอมอน
4:24
ทักษะที่ 3 การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
3.1 เรียนรู้ปัญหาในปัจจัยที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
1:29
3.2 เรียนรู้ปัญหาในปัจจัยที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ (เชิงบวก)
17:14
3.3 เรียนรู้หลักคิดในการแก้ไขปัญหา (เชิงลบ)
3:10
3.4 สรุปโมเดลการแก้ไขปัญหา
2:19
ทักษะที่ 4 การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4.1 เรียนรู้หลักคิดในเชิงเป้าหมายเพื่อผลลัพธ์แห่งความสำเร็จ
0:57
4.2 เรียนรู้หลักการวางแผนในการทำงานสำหรับหัวหน้างาน
8:33
ทักษะที่ 5 การสื่อสารประชุมงาน
5.1 เรียนรู้ปัญหาการสื่อสารในการทำงาน พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา
6:08
5.2 เรียนรู้เครื่องมือการสื่อสาร Morning Talk
9:36
ทักษะที่ 6 การมอบหมายงานและการติดตามงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
6.1 เรียนรู้หลักในการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7:18
6.2 เรียนรู้การมอบหมายงานและการติดตามงานกับลูกน้อง 4 แบบ
2:01
6.3 ทักษะการมอบหมายงาน /ติดตามงานกับลูกน้อง
8:31
ทักษะที่ 7 การสร้างทีมงาน
7.1 เรียนรู้หลักการทำงานร่วมกันเป็นทีม
6:13
ทักษะที่ 8 การอ่านใจคนด้วยหลัก DISC
8.1 เรียนรู้ โมเดล การอ่านใจคนในรูปแบบโมเดล DISC
12:12
ทักษะที่ 9 การสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน
9.1 เรียนรู้การให้ Feedback กับลูกน้องด้วยหลักการ ชม ติ ชม
7:38
9.2 เรียนรู้สิ่งที่หัวหน้าไม่ควรทำกับลูกน้อง
1:52
9.3 เรียนรู้หลักการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ต่อลูกน้องด้วยคำพูดและการกระทำ
3:43
ทักษะที่ 10. การพัฒนาตนเองสู่สุดยอดหัวหน้างาน
10.1 เรียนรู้หลักของการพัฒนาตนเองของการเป็นสุดยอดหัวหน้างาน 3 ด้าน คือ ด้านร่างกาย , จิตใจ และการทำงาน
6:14

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17