ปราชญ์ข้าราชการครู เตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก และ ข (เกณฑ์ใหม่และเกณฑ์เก่า)

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,500.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 50 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 18 ชั่วโมง 45 นาที

ได้เคล็ดลับ เทคนิค แนวทางเพื่อเตรียมสอบจากประสบการณ์ตรง

เนื้อหาอัพเดทล่าสุด

สอนโดย ครูเต้ ตฤณเศรษฐ์ รัตนรังสฤษฏ์ ผู้เขียนหนังสือปราชญ์ข้าราชการครูติดอันดับ Best Seller และเจ้าของแฟนเพจ "ปราชญ์ข้าราชการครู"

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คอร์สเรียนออนไลน์ “ปราชญ์ข้าราชการครู เตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก และ ข” (เกณฑ์ใหม่และเกณฑ์เก่า ตามระเบียบ ก.ค.ศ.) เป็นคอร์สที่เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการสอบบรรจุเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ให้พร้อมก่อนลงสนามสอบ โดยในคอร์สจะให้เคล็ดลับ แนวทาง และเทคนิคต่างๆ จากผู้สอนที่จะสามารถพิชิตข้อสอบได้อย่างง่ายดาย และที่สำคัญเนื้อหาอัพเดทล่าสุด หากได้เรียนคอร์สออนไลน์นี้แล้ว “อันดับที่ 1 คงไม่ใช่ความฝันอีกต่อไป” 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนคอร์สนี้
- ทบทวนเนื้อหาทุกหมวดวิชา พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ตรง และเคล็ดลับ เทคนิค แนวทาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุเข้ารับราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้ 
- นักศึกษาวิชาชีพครูทุกคนที่ต้องการสอบบรรจุเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.
- ผู้เตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน 
- ไม่ต้องมีพื้นฐานความรู้ เพียงแต่มีความฝันในการเป็นข้าราชการครู  

คอร์สนี้สอนโดย "ครูเต้ ตฤณเศรษฐ์ รัตนรังสฤษฏ์ "
- ผู้เขียนหนังสือ Best Seller “ปราชญ์ข้าราชการครู เตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก และ ข” 
- ผู้เขียนหนังสือ Best Seller “รวมแนวข้อสอบปราชญ์ข้าราชการครู 1,500 ข้อ เตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก และ ข”
- ผู้เขียนหนังสือ Best Seller “ปราชญ์วิชาชีพครู เตรียมสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู” 

ผู้สอน

ตฤณเศรษฐ์ รัตนรังสฤษฏ์ (ครูเต้)

ผู้เขียนหนังสือ ปราชญ์ข้าราชการครู ที่มียอดขาย best seller ทั่วประเทศ

หลักสูตรของคอร์สนี้

แนะนำคอร์สออนไลน์
แนะนำคอร์สออนไลน์
0:50
ภาค ก ความรู้ทั่วความสามารถทั่วไป
1.1 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
5:41
1.2 การวิเคราะห์เชิงนามธรรม
7:30
1.3 การวิเคราะห์เชิงภาษา
41:10
ภาค ก ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
2.1 ความรู้พื้นฐานการเป็นข้าราชการที่ดี
5:22
2.2 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
17:19
2.2.1 ส่วนที่ 1 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
43:43
2.2.2 ส่วนที่ 2 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
11:19
2.2.3 ส่วนที่ 3 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
2:20
2.2.4 ส่วนที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
6:55
2.3 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562
17:34
2.4 บทนำพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
32:28
2.4.1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
47:17
2.5 หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
18:17
2.6 เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
22:11
ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
3.1 บทนำ
12:51
3.2 ความหมายของการศึกษาตามแนวคิดนักการศึกษา
13:10
3.3 ปรัชญาการศึกษา
8:57
3.4 อธิบายการพัฒนาหลักสูตร
17:19
3.5 หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน
1:24:25
3.6 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้
44:04
3.7 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
56:59
3.8 การพัฒนาผู้เรียน
13:58
3.9 การบริหารจัดการชั้นเรียน
7:35
3.10 วิจัยทางการศึกษา
27:42
3.11 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
18:08
3.12 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
17:19
3.13 มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
4:50
ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (กฎหมาย และแนวทางปฏิรูปการศึกษา)
4.1 บทนำภาค ข กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
1:32
4.2 แนะนำวิธีการเตรียมความพร้อมการอ่านวิชากฎหมายในการปฏิบัติราชการ
3:19
4.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
1:03:58
4.4 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
6:08
4.5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
18:25
4.6 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
1:03:35
4.7 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
1:18:19
4.8 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
27:03
4.9 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
13:59
4.10 รัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
15:07
4.11 พระราชบัญญัติการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2562
11:56
4.12 สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบในการปฏิบัติราชการ
35:12
4.13 แนวทางปฏิรูปการศึกษา
43:11
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
5.1 บทนำวิชาชีพครู
2:35
5.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
1:14:16
5.3 สมรรถนะวิชาชีพครู
10:49
5.4 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7:55
5.5 มาตรฐานการศึกษาของชาติ
3:20
5.6 อุดมการณ์ของครู
4:42
5.7 คุณลักษณะของครู
8:05
5.8 ค่านิยมหลัก 12 ประการ
2:52
5.9 คุณธรรมสำหรับครู
21:33

Copyright © 2020 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17