การวิเคราะห์งบการเงิน (เชิงปฏิบัติการ) ใน 1 วัน (Financial Statement Analysis)

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,500.00 ฿

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 50 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 43 นาที

สอนให้เข้าใจการวิเคราะห์งบการเงิน ที่ครอบคลุมการใช้งานรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ต้นถึงความหมายและการวิเคราะห์อย่างละเอียด

อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ใช้เวลาอันสั้น พร้อมลงมือทำจากแบบฝึกหัดอย่างละเอียดเป็นขั้นเป็นตอน เชิงปฏิบัติการ

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
การวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Statement Analysis) จะเป็นการนำข้อมูลจากงบการเงินมาวิเคราะห์ เพื่อดูว่ากิจการนั้นมีฐานะทางการเงินมั่นคงหรือไม่ มีผลการดำเนินงานอย่างไร เมื่อทราบแล้ว จะได้วางกลยุทธ์ เพื่อรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น ในอนาคต

ในชุดนี้ จะทำให้ท่านเข้าใจถึงวิธีการวิเคราะห์งบการเงิน พร้อมแปลความหมายจากผลการคำนวณแบบต่างๆ ตั้งแต่สูตรที่ใช้ในการคำนวณ รวมไปถึงความหมายและการวิเคราะห์จากตัวอย่างที่ได้มาจากงบการเงินและทดลองทำด้วยตนเองแบบเชิงปฏิบัติการอย่างละเอียด เช่น
การวิเคราะห์ตามแนวนอน
- การวิเคราะห์ตามแนวตั้ง
- การวิเคราะห์ตามแนวโน้ม
- การวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วน
- การวิเคราะห์โดยวิธี Du Pont
จึงเหมาะกับท่านที่ต้องการเรียนเพื่อรู้, เรียนเพื่อเตรียมสอบทุกระดับชั้น หรือ เรียนเพื่อใช้งาน

สำหรับท่านที่ต้องการปูพื้นฐานบัญชี แนะนำให้ดูชุด หลักการบัญชีเบื้องต้น, การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด, การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน ก่อน

ชุดเรียนรู้ชุดนี้ยังได้รับความนิยมจากนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ นำไปศึกษาประกอบวิชาที่เรียนในคณะบัญชี และนักศึกษาปริญญาโทด้านการบริหารทุกสาขา เพื่อเตรียมสอบ รวมไปถึงผู้บริหารและเจ้าของกิจการ ที่ต้องการเรียนรู้การวิเคราะห์งบการเงิน ที่เข้าใจง่าย ใช้เวลาไม่นาน พร้อมการทดลองทำแบบฝึกหัดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจเรื่องการวิเคราะห์งบการเงินในรูปแบบต่างๆ
- เรียนรู้จากวิธีคิด วิธีสร้างและการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยภาษาง่ายๆ เข้าใจในเวลาอันสั้น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักเรียนระดับมัธยม นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการเรียนเพื่อให้เข้าใจ การวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Statement Analysis)
- ผู้จัดการ, ผู้บริหารและเจ้าของกิจการทุกท่าน
- นักเรียน ระดับชั้น มัธยม ถึงมหาวิทยาลัยและผู้สนใจศึกษาเรียนรู้เรื่องบัญชีและการเงินทุกท่าน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านบัญชีมาก่อนก็สามารถเข้าใจได้ในเวลาอันสั้น
- หากมีพื้นฐานบัญชีเบื้องต้น, การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด, การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน จะทำให้เข้าใจในที่มาของข้อมูล เพื่อสามารถมองการวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน

ผู้สอน

วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

ผู้เขียนหนังสือและพัฒนาวิดีโอสอน ภาษาอังกฤษ Excel และ Access ของ CIStraining Se-ed Ookbee และ SkillLane

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทที่ 1 บทนำ
1. ความรู้พื้นฐาน
3:49
2. งบดุล
4:05
3. งบกำไรขาดทุน
1:41
4. งบกระแสเงินสด
3:55
5. งบกระแสเงินทุน
1:54
Dowload เอกสารประกอบการเรียน งบการเงิน
0:10
Dowload แบบฝึกหัด
0:10
บทที่ 2 การวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลที่ใช้ เบื้องต้น
6. ความหมายการวิเคราะห์งบการเงิน
1:38
7. ผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้อง
4:38
8. ประโยชน์จากการวิเคราะห์งบ
1:41
9. วิธีการวิเคราะห์งบ
2:40
10. ขั้นตอนการวิเคราะห์
3:45
11. ข้อจำกัด
2:48
12. เทคนิคการวิเคราะห์
0:45
13. งบดุลและงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบ
2:40
บทที่ 3 การวิเคราะห์ตามแนวนอนและแนวตั้ง
14. การวิเคราะห์ตามแนวนอน
0:59
15.การเปรียบเทียบกับงวดก่อน 1 งวด
5:20
16. การกำหนดให้งวดหนึ่งเป็นฐาน
1:35
17. การวิเคราะห์ตามแนวตั้ง
5:54
บทที่ 4 การวิเคราะห์ตามแนวโน้ม
18. การวิเคราะห์ตามแนวโน้ม
1:08
19. การวิเคราะห์จากข้อมูลเดิม
4:49
20. การวิเคราะห์อัตราร้อยละของแนวโน้ม
1:36
21. การวิเคราะห์อัตราร้อยละของปีฐาน
1:05
บทที่ 5 การวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วน
22. การวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วน
0:47
23. การวิเคราะห์สภาพคล่อง
0:55
24. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
3:53
25. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว
1:53
26. การวิเคราะห์ลูกหนี้
0:33
27. อัตราการหมุนของลูกหนี้
2:02
28. ระยะเวลาในการเก็บหนี้
1:54
29. การวิเคราะห์สินค้าคงเหลือ
0:29
30. อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
3:04
31. ระยะเวลาของสินค้าคงเหลือ
2:21
32. การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน
1:12
33. อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์
3:06
34. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1:11
35. อัตราส่วนกำไรต่อดอกเบี้ยจ่าย
1:56
36. อัตราส่วนรายได้คุ้มค่าใช้จ่ายประจำ
1:22
37. การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร
1:33
38. อัตรากำไรสุทธิ
1:47
39. อัตราผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อสินทรัพย์
0:42
40. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
1:17
41. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
1:43
42. กำไรต่อจำนวนหุ้นสามัญ
1:26
43. การวิเคราะห์มูลค่าทางการตลาดของหุ้น
0:49
44. อัตราส่วนราคาต่อกำไร
1:19
45. อัตราส่วนราคาตลาดต่อราคาตามบัญชี
0:58
บทที่ 6 การวิเคราะห์ด้วยวิธีดูปอง
46. การวิเคราะห์ด้วยวิธีดูปอง
0:52
47. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
1:30
48. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น
3:50

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17