Essential Marketing for Business การตลาดจากพื้นฐานสู่ความเป็นมืออาชีพ

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

ราคา

ซื้อคอร์สนี้ : 1,490.00 ฿

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 20 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 30 นาที

สอนแนวคิดการตลาด หลักการตลาดพื้นฐาน หลักการตลาดยุคใหม่ การวางแผนการตลาดทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์ กลยุทธ์การตลาด และการลงมือปฏิบัติทางด้านการตลาด

เหมาะกับท่านที่ต้องการทำงานและเติบโตในสายการตลาด นักการตลาด นักธุรกิจ ผู้บริหาร และเจ้าของธุรกิจ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจการตลาด

เกี่ยวกับคอร์สนี้

สำหรับท่านที่ต้องการทำงานและเติบโตในสายการตลาด นักการตลาด นักธุรกิจ ผู้บริหาร และเจ้าของธุรกิจที่ต้องการประสบความสำเร็จ คอร์ส Essential Marketing for Business นี้ได้รวบรวมความรู้ทางด้านการตลาดตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนไปถึงขั้นนำความรู้ทางด้านการตลาดไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้จริงครับ

ความรู้ในคอร์สนี้ประกอบด้วยแนวคิดการตลาด หลักการตลาดพื้นฐาน หลักการตลาดยุคใหม่ การวางแผนการตลาดทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์ กลยุทธ์การตลาด และการลงมือปฏิบัติทางด้านการตลาด ซึ่งคอร์สนี้ผมได้เรียบเรียงความรู้สำคัญทางด้านการตลาดทั้งหมดนี้ไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เข้าใจง่ายและยกตัวอย่างประกอบการสอน

จากความรู้และประสบการณ์ทางด้านการตลาด การทำธุรกิจ และการบรรยายของผมมากว่า 15 ปี ผมเชื่อว่า ความรู้ทางด้านการตลาดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้เรียนทุกท่านทั้งการทำงานหรือการทำธุรกิจได้แน่นอนครับ 

เนื้อหาโดยสรุป
คอร์สนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาหลัก 2 ส่วนสำคัญคือ
1. พื้นฐานสำคัญทางด้านการตลาด ประกอบด้วย
   - แนวคิดการตลาด (4 Key Concepts)
   - หลักการตลาดพื้นฐาน (Marketing Mix, STP, Brand & Branding, Marketing Research, IMC, CRM, CSR และ CEM)
   - หลักการตลาดยุคใหม่ (Content Marketing, Social Media Marketing, Search Marketing และ Viral Marketing)
2. การวางแผนการตลาดสำหรับธุรกิจ ประกอบด้วย
   - โมเดลการวิเคราะห์สถานการณ์ (5C Analysis, SWOT Analysis และ Key Finding)
   - กลยุทธ์การตลาด (Growth Strategy, Value Creation, Value Delivery และ Value Retention)
   - การลงมือปฏิบัติทางด้านการตลาด (Do-Check-Act)

เนื้อหาคอร์สได้รวบรวมแนวคิด หลักการ การวางแผน และการลงมือปฏิบัติทางด้านการตลาดที่สำคัญไว้อย่างครบถ้วน เป็นขั้นเป็นเป็นตอน และสามารถนำเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดนี้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือธุรกิจได้จริง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
ผู้เรียนคอร์สนี้จะได้รับความรู้ที่จำเป็นและมีประโยชน์ทางด้านการตลาดเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ โดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐานสำคัญทางด้านการตลาด ทั้งแนวคิด (4 Key Concepts) หลักการตลาดพื้นฐาน (Marketing Mix, STP, Brand & Branding, Marketing Research, IMC, CRM, CSR และ CEM) และหลักการตลาดยุคใหม่ (Content Marketing, Social Media Marketing, Search Marketing และ Viral Marketing)  รวมถึงการวางแผนการตลาดสำหรับธุรกิจ ทั้งโมเดลการวิเคราะห์สถานการณ์ (5C Analysis, SWOT Analysis และ Key Finding) กลยุทธ์การตลาด (Growth Strategy, Value Creation, Value Delivery และ Value Retention) และการลงมือปฏิบัติทางด้านการตลาด (Do-Check-Act) โดยความรู้ทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้เรียนในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือธุรกิจได้แน่นอนครับ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านการตลาดมาก่อน เพราะคอร์สนี้สอนตั้งแต่พื้นฐานการตลาด ถึงแม้ผู้เรียนจะไม่มีความรู้ทางด้านการตลาด ก็สามารถเริ่มเรียนรู้จากคอร์สนี้ได้

ใครควรมาเรียนคอร์สนี้
1. ท่านที่ต้องการทำงานและเติบโตในสายการตลาด โดยไม่มีพื้นฐาน มีน้อย หรือยังไม่เข้าใจการตลาดเท่าที่ควร คอร์สนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานทางด้านการตลาดของท่านมาก

2. นักการตลาด นักธุรกิจ ผู้บริหาร และเจ้าของธุรกิจที่ต้องการเรียนรู้แนวคิดการตลาด หลักการตลาดพื้นฐาน หลักการตลาดยุคใหม่ การวางแผนการตลาด และการลงมือการตลาดปฏิบัติทางด้านการตลาดเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ซึ่งนอกเหนือจากความรู้ที่จะได้รับแล้ว ยังมีโมเดลการตลาดที่มีประโยชน์หลายตัวที่สามารถนำไปถ่ายถอดให้ทีมงานเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี
3. นักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้เรื่องการตลาดสำหรับการเรียน การทำงานสายการตลาดในอนาคต และการทำธุรกิจ คอร์สนี้จะเป็นประโยชน์ทำให้เข้าใจการตลาดสำหรับธุรกิจมากขึ้น มากกว่าทฤษฎีที่เรียนจากตำรา
4. บุคคลทั่วไปที่สนใจการตลาด อยากเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการตลาด จนไปถึงขั้นนำความรู้ทางด้านการตลาดไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือการทำธุรกิจส่วนตัวให้ประสบความสำเร็จได้จริง

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
ความรู้พื้นฐานสำคัญทางด้านการตลาด
- แนวคิดการตลาด (4 Key Concepts)
- หลักการตลาดพื้นฐาน (Marketing Mix, STP, Brand & Branding, Marketing Research, IMC, CRM, CSR และ CEM)
- หลักการตลาดยุคใหม่ (Content Marketing, Social Media Marketing, Search Marketing และ Viral Marketing)
ความรู้การวางแผนการตลาดสำหรับธุรกิจ
- โมเดลการวิเคราะห์สถานการณ์ (5C Analysis, SWOT Analysis และ Key Finding)
- กลยุทธ์การตลาด (Growth Strategy, Value Creation, Value Delivery และ Value Retention)
- การลงมือปฏิบัติทางด้านการตลาด (Do-Check-Act)

ผมเชื่อว่า หากเรียนคอร์ส Essential Marketing for Business นี้จนจบแล้ว ความรู้ทางด้านการตลาดที่ท่านผู้เรียนได้รับ จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้เรียนทุกท่านทั้งในแง่การทำงานสายการตลาดทั้งการเติบโตและความก้าวหน้า และการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จโดยใช้ความรู้การตลาดจากคอร์สนี้ครับ 

ผู้สอน

วิกรานต์ มงคลจันทร์ (อ.จั้ม)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดที่มีประสบการณ์มากว่า 15 ปี, ผู้เขียนหนังสือชื่อดัง วิทยากรทางด้านการตลาดบรรยายให้ความรู้แก่บริษัทชั้นนำ ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยต่างๆ มากมาย

หลักสูตรของคอร์สนี้

บทที่ 1
แนะนำคอร์ส
1:56
เกริ่นก่อนเข้าคอร์ส
3:13
Part 1 พื้นฐานการตลาดสำหรับธุรกิจ
1.1 แนวคิดการตลาดสำหรับธุรกิจ
1.1.1 แนวคิดการตลาด
21:57
1.1.2 แนวคิดหลักที่ 1 ในการทำการตลาดสำหรับธุรกิจ
4:39
1.1.3 แนวคิดหลักที่ 2 ในการทำการตลาดสำหรับธุรกิจ
24:34
1.1.4 แนวคิดหลักที่ 3 ในการทำการตลาดสำหรับธุรกิจ
5:20
1.1.5 แนวคิดหลักที่ 4 ในการทำการตลาดสำหรับธุรกิจ
17:12
1.2 หลักการตลาดพื้นฐาน
1.2.1 ส่วนผสมการตลาด
11:46
1.2.2 การตลาด STP
7:32
1.2.3 หลักการของแบรนด์และการสร้างแบรนด์
8:01
1.2.4 การวิจัยการตลาด
5:38
1.2.5 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร
9:43
1.3 หลักการตลาดยุคใหม่
1.3.1 Content Marketing
11:12
1.3.2 Social Media Marketing
4:08
1.3.3 Viral Marketing
3:23
Part 2 การตลาดสำหรับธุรกิจ
2.1 โมเดลการวิเคราะห์สถานการณ์การตลาด
2.1.1 ตั้งแต่เริ่มต้นถึงลงมือทำ
19:14
2.1.2 From customer insight to value creation
17:39
2.2. การสร้างกลยุทธ์การตลาด
2.2.1 Value Creation
22:45
2.2.2 สรุป
4:54
2.3 การลงมือปฏิบัติทางด้านการตลาด
2.3.1 การลงมือปฏิบัติทางด้านการตลาด
5:38
Post-Test แบบทดสอบหลังเรียนจบ

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17