ประกาศสำคัญ! เรื่องการโอนธุรกิจ

ตามที่บริษัท อุ๊คบี จำกัด ("บริษัท") ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจ และจะโอนธุรกิจบริการภายใต้ชื่อ “อุ๊คบี (Ookbee)” ให้แก่ บริษัท สตอรี่ล็อก จำกัด ("สตอรี่ล็อก") ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกันกับบริษัท นั้น

บริษัทขอนำส่งหนังสือแจ้งการโอนธุรกิจบริการ ภายใต้ชื่อ “อุ๊คบี (Ookbee)” ให้แก่ บริษัท สตอรี่ล็อก จำกัด และบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ท่าน ตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมกับอีเมลฉบับนี้
โดยนับแต่วันโอนธุรกิจ สตอรี่ล็อกจะเป็นผู้ให้บริการแก่ท่านต่อไป

การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปเพื่อความคล่องตัวเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งรายได้ที่ท่านได้รับ และการให้บริการต่างๆ ยังเหมือนเดิมเป็นปกติ


ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อุ๊คบี จำกัด

----------

หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อไปยังอีเมล info@storylog.co