0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 179.00 ฿

เกี่ยวกับ

"เนื้อหาวิชา ""เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี"" แบ่งออกเป็น 12 บท สรุปโดยย่อได้ดังนี้ บทที่ 1 เป็นการเกริ่น นำถึงการบูรณาการมิติทางเศรษฐศาสตร์กับการดำเนินชีวิตที่ดี ทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจระดับต่างๆ ต่อการดำเนินชีวิตที่ดี และการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ทางเศรษฐกิจที่มีต่อการดำเนินชีวิตที่ดี บทที่ 2 เป็น การอธิบายความเป็นมนุษย์และบทบาทในสังคมเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมเศรษฐกิจ บทที่ 3 ครอบ คลุมแนวคิดเบื้องต้นว่าด้วยเศรษฐศาสตร์ ปัญหาเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานและความสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์กระแสหลักและกระแสทางเลือก บทที่ 4 เป็น การอธิบายถึงองค์กรและกิจกรรมในแบบจำลองระบบเศรษฐกิจเบื้องต้น ความเชื่อมโยงระหว่างองค์กร กิจกรรมและการทำงานของระบบเศรษฐกิจเบื้องต้นในระดับชุมชนและขยายไปสู่ระดับ ประเทศ ความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับการดำรงชีวิตที่ดี บทที่ 5 กล่าวถึงรูปแบบเศรษฐกิจสำคัญในปัจจุบัน จากเศรษฐกิจการแข่งขันไปสู่เศรษฐกิจอีกด้านหนึ่งที่เน้นความเป็นเศรษฐศาสตร์ ความร่วมมือ รวมทั้งรูปแบบร่วมสมัย เช่น เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น บทที่ 6 และ บทที่ 7 ชี้ให้เห็นถึงเศรษฐกิจระดับต่างๆ ทั้งในเศรษฐกิจระดับชุมชนและสังคม และระดับครัวเรือน ตามลำดับ และครอบคลุมประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเศรษฐกิจ การสร้างความร่วมมือ แนวคิดพื้นฐานด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย การออม และการกู้ยืมของครัวเรือน บทที่ 8 กล่าวถึง ปัจจัย องค์ประกอบ เงื่อนไขต่างๆ ที่มีความสำคัญ ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่สำคัญของสังคมไทย บทที่ 9 เป็นการอธิบายองค์ประกอบทางธุรกิจ การบริหารและหน้าที่ต่างๆ ที่สำคัญในองค์การธุรกิจ และการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้ บทที่ 10 ศึกษาถึง ความหมาย บทบาท ประเภท คุณสมบัติของผู้ประกอบการ และการจัดทำแผนธุรกิจ บทที่ 11 ความเข้าใจในที่มา ความหมายของจริยธรรมและธรรมาภิบาล และบทบาทของจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดำเนินชีวิตที่ดี ครอบคลุมทั้งในระดับบุคคล ชุมชนและสังคม ในบทสุดท้ายคือ บทที่ 12 เป็นการยกประเด็นร่วมสมัยที่สำคัญและควรรู้ในทาง เศรษฐศาสตร์และการจัดการ ได้แก่ โลกาภิวัตน์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลิตภาพแรงงาน การเพิ่มผลผลิตกับความสามารถในการแข่งขัน มูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม ตลอดจนวิเคราะห์บทบาทและความสัมพันธ์ของประเด็นเหล่านี้กับการดำเนินชีวิต ที่ดีของมนุษย์"

รายละเอียด

ISBN : 978-974-9934-67-8

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 323 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 33.98 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

Copyright © 2021 Ookbee Co., Ltd. - อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ดังนั้น ผู้อ่านทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และหากท่านพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งมายังบริษัท เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการในทันที ทั้งนี้ ทางอุ๊คบีขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ฉบับล่าสุด)

For support: member@ookbee.com or 02-187-2222 Mon-Fri 9:30 AM - 5:30 PM.

Version 1.3.17