คณะกรรมการวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี-ฝ่ายวิชาบูรณาการ-หมวดวิชาศึกษาทั่วไป