0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 210.00 ฿

เกี่ยวกับ

"หนังสือเรื่อง “สถิติพื้นฐานเพื่อผู้บริหารท้องถิ่น” เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลักสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา “สถิติสำหรับนักบริหารท้องถิ่น (Statistics for Local Executive)” ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษาหนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเทคนิคและวิธีการทางสถิติพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องมีความรู้และความเข้าใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการประยุกต์ใช้กับงานวิจัยในท้องถิ่นการค้นหาทางเลือก และการให้คำตอบที่ชัดเจนน่าเชื่อถือแก่สังคม อันจะนำไปสู่การตัดสินใจและการดำเนินการกิจใดๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลสาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย ความหมายของสถิติ ประเภทของสถิติการสุ่มตัวอย่าง สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์ และการประยุกต์ใช้สถิติในงานวิจัย"

รายละเอียด

ISBN : 9789744143396

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 203 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 66.35 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ EXPERNET

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว