0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 399.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือสรุปเนื้อหาติวเข้มพร้อมสอบ ตราสารหนี้และกองทุนรวม (p2) - สรุปเนื้อหาสำคัญทุกบทพร้อมสอบ - อ่านเล่มเดียวจบ พร้อมสอบได้เลย - หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดหลักทรัพย์ ( ตราสารหนี้ กองทุน ตราสารทุน ) - เหมาะสำหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบและต้องการหาความรู้เพิ่มเติม - แนะนำวิธีการสอบอย่างมีประสิทธิภาพ - พร้อมสรุปสูตรคำนาณต่างๆเเต่ละบท ตัวอย่าง ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง และ/หรือ มีความซับซ้อน - มีลักษณะที่ยำกต่อกำรทำควำมเข้ำใจ - กำรวิเครำะห์อัตรำผลตอบแทนและควำมเสี่ยงทำได้ยำก - โดยทั่วไปมีลักษณะร่วมกันดังนี้ 1) ลักษณะความซับซ้อนที่ยากต่อการทาความเข้าใจ 1.1) การจ่ายกระแสเงินสดที่ไม่แน่นอน มีสิทธิในกำรเลื่อนหรืองด กำรชำระหนี้หรืองดกำรจ่ำยดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนตำมที่ระบุไว้ในตรำสำร 1.2) อายุของตราสารไม่แน่นอน 1.3) ลาดับสิทธิในการรับชาระหนี้คืน ด้อยกว่ำตรำสำรหนี้แท้ 1.4) มีอนุพันธ์แฝง ทำให้กำรจ่ำยผลตอบแทน(payoff) มีควำมซับซ้อน อัตรำผลตอบแทนจะแปรผันไปตำมปัจจัยอ้ำงอิง (underlying) Note: อนุพันธ์แฝง จะไม่รวมถึงสิทธิ (option) แฝงในตรำสำรหนี้ประเภท callable bond ,puttable bond และ convertible bond ซึ่งจัดเป็นตรำสำรหนี้ที่ไม่มีควำมซับซ้อน

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 61 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 19.39 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ พ่อบ้าน นักลงทุน

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup
popup