0 Ratings

เพิ่มไปรายการที่ชอบ

ราคา

ซื้อฉบับนี้ : 690.00 ฿

เกี่ยวกับ

หนังสือ ตะลุยโจทย์เเนวข้อสอบ การวางเเผนการเงิน CFP MODULE 2 -เเนะนำในก่อนลงสนามจริง -เทคนิคการเตรียมตัวสอบ -หลักเกณฑ์การสอบ รายละเอียดข้อสอบ ตัวอย่าง ข้อสอบ การวางแผนการลงทุนแตกต่างจากการลงทุนอย่างไร 1. กำรวำงแผนต้องพิจำรณำเป้ำหมำย และลงทุน ภำยใต้ควำมเสี่ยงที่เหมำะสม 2. กำรวำงแผนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมำกสุด และลงทุนให้มีควำมเสี่ยงน้อยที่สุด 3. กำรวำงแผนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเท่ำไหร่ก็ได้ และลงทุนให้มีควำมเสี่ยงน้อยที่สุด 4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง การคานวณค่าเฉลี่ยแบบใดที่จะมีการคานึงถึงการเอาเงินกลับมาลงทุนต่อ 1. ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต 2. ค่ำเฉลี่ยเรขำคณิต 3. ค่ำเฉลี่ยรวม 4. ถูกทุกข้อ

รายละเอียด

วันวางขาย :

จำนวนหน้า : 102 หน้า

ประเภทไฟล์ : PDF

ขนาดไฟล์ : 64.84 MB

ประเทศ : TH

ภาษา : Thai

จากผู้แต่ง

กำลังโหลด ...

จากสำนักพิมพ์ พ่อบ้าน นักลงทุน

กำลังโหลด ...

ให้ 5 คะแนน

ส่งคะแนน

ส่งรีวิว

popup