คณะกรรมการวิชาศิลปะการดำเนินชีวิต-ฝ่ายวิชาบูรณาการ-หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์